سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مجمع نمایندگان طلاب در قم ازسال1388 
نماینده طلاب لاهیجا ن وآستانه اشرفیه وسیاهکل وکیاشهردرگیلان 
 
 
فعالیت در مجمع عمومی طلاب وکمسیونها 
تدریس 
لاهیجان وقم 
مدرس 
1365/07/05 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
بیش از30(سی) سال 
تدریس 
حوزه علمیه لاهیجان و... 
مدرس 
 
 
پایه های یک تا شش 
تدریس 
حوزه علمیه لاهیجان و... 
مدرس 
 
 
ادبیات عرب-صرف ونحو ومعانی... 
تدریس 
حوزه علمیه لاهیجان و... 
مدرس 
 
 
منطق تفتازانی ومنطق مرحوم مظفر 
تدریس 
حوزه علمیه لاهیجان و... 
مدرس 
 
 
کتاب سرّالبیان فی علم القرآن 
تدریس 
حوزه علمیه لاهیجان و... 
مدرس 
 
 
کتاب مغنی اللبیب 
تدریس 
حوزه علمیه لاهیجان و... 
مدرس 
 
 
کتاب اصول مظفر 
تدریس 
حوزه علمیه لاهیجان و... 
مدرس 
 
 
کتاب لمعه 
تدریس 
حوزه علمیه قم-فیضیه 
مدرس 
 
 
فلسفه-بدایه ونهایه 
تدریس 
قم- دار الشفاء وفیضیه 
مدرس 
 
 
یک دور کتاب تحف العقول 
تدریس 
قم- دار الشفاء 
مدرس 
 
 
رسائل ومکاسب 
تدریس 
حوزه علمیه قم-فیضیه 
مدرس 
 
 
کفایة الأصول- چندین دوره 
تدریس 
در لاهیجان-برای خواهران طلبه سال1367 
مدرس 
 
 
جامع المقدمات برای خواهران 
تدریس 
در قم- فیضیه و...(باعضویت در مجمع عالی تفسیر) 
مدرس 
1385/07/02 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
تفسیر قرآن-بیش از 10(ده) سال 
تدریس 
حوزه علمیه لاهیجان 
مدرس 
 
 
کلّ حِکَم نهج البلاغه 
تدریس 
حوزه علمیه قم و لاهیجان 
مدرس 
1365/07/05 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
‎بیش از 30 (سی) سال 
تدریس 
این کتاب را یک دور با دقت وتفصیل در قم تدریس کردم 
مدرس 
 
 
الرجال والدرایة از استادسبحانی 
تدریس 
در قم- 
مدرس 
 
 
تحریر الوسیله جلد اول درقم 
تدریس 
حوزه علمیه قم و لاهیجان 
استاد 
1365/07/05 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
بیش از 30(سی)سال 
تدریس 
حوزه علمیه قم سال99-98.- 
مدرِّس درس خارج فقه و اصول 
1398/08/11 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
درس خارج فقه و اصول 
تدریس 
حوزه علمیه قم سال400-99 
مُدرِّس درس خارج  
1399/06/11 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
خارج فقه واصول 
تدریس 
مجمع عالی تفسیر قرآن در قم 
استاد(تدریس بیش از 15 سال تفسیر قرآن) 
1380/07/02 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
بیش از 15 سال سابقه تدریس تفسیر قرآن کریم