گالری 2 ◂ استاد سید اصغرسعادت میرقدیم لاهیجی
استاد سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجانی اسفند 1393 قم