گالری 2 ◂ استاد سید اصغرسعادت میرقدیم لاهیجی
استاد سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجانی 1393 قم