گالری 2 ◂ استاد سید اصغرسعادت میرقدیم لاهیجی
امامزداه سید جمال الدین - جاده اراک قم_سید اصغر سعادت میرقدیم 1393 قم