گالری 2 ◂ استاد سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی
استاد سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی 1393 قم