گالری 2 ◂ استاد سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجانی
استاد سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجانی_لاهیجان_روستای سادات محله_حیاط منزل پدری _چندسال اول طلبگی _متآهل