گالری 2 ◂ استاد سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجانی
استاد سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجانی 1393 قم