پرهیزیّات: چیزهایی که باید از آنها پرهیز کرد
550 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

کلیک کنید:(پرهیزیّات: چیزهایی که باید از آنها پرهیز کرد)


*پرهیز از گناه ومعصیت
*پرهیز ازسوءظن
*پرهیز از خود برتر بینی
*پرهیز از بخل
*پرهیز از کبر وغرور
*پرهیزازتمسخربه دیگران (گفتاری ونوشتاری و...)
*پرهیز از عیبجویی نسبت به دیگران
*پرهیز از کینه وعداوت
*پرهیز از حسا د ت
*پرهیزازرفاقت ودوستی باافراد ناباب وآلوده
*پرهیزازمعاشرت با افسرده دلان
*پرهیز از معاشرت با دنیا پرستان
*پرهیزاز موسیقی های مبتذل وتحریک کننده به حرام
*پرهیزازنگاه به تصاویر وفیلم های مبتذل
*پرهیزازبد زبانی وبد دهنی وفحاشی
*پرهیز از دروغ
*پرهیز از غیبت
*پرهیزازشوخی های نامربوط ونامناسب
*پرهیز ازخود محوری وخود خواهی
*پرهیزاز شتابزدگی در امور(گفتار ورفتارونوشتار وقضاوت و...)
*پرهیز از فال بد زدن
*پرهیزاز پرگویی
*پرهیز از خوردن غذاهای سنگین وپرچرب مخصوصا درشب ها
*پرهیزاز معاشرت با آدم های عبوس واخمو وتند خو وافسرده دل(مگرزن وشوهرهایی که به مصالحی بر این مشکل صبر می کنند واجرشان با خداوند است)
*پرهیزاز گوشه گیری وانزوا
*پرهیز از مجردی زندگی کردن وهمسر نگرفتن

*پرهیزاز خوراکی های مضر وغیر عادی(متاسفانه  این مسئله در زمان ما مبتلی به  است)
*پرهیزاز لباس های تنگ وچسبان(متاسفانه این مطلب نیز در عصر ما مبتلی به  است)
*پرهیزاز پوشیدن  کفش های تنگ ونامناسب
*پرهیزازاستعمال انگشتر وگردنبند طلا برای مردان (که امروزه هم ثابت شد که برای مردان مضر است وبرای خانم ها مفید است)
*پرهیزازخوردن مداوم ترشیجات وچیزهای ترش
*پرهیز اززیاده روی  درمصرف نمک
*پرهیزازپرخوری
*پرهیز از زیاده روی در خواب
*پرهیزاز یکسره وبدون وقفه کار کردن(ازاستراحت به اندازه لازم نباید غفلت شود)
*پرهیزازفشارهای جسمی وروحی وروانی
*پرهیزاز قرض ها وبدهکاری های سنگین
*پرهیز از نومیدی ویاس
*پرهیزازظلم وستم وآزار به دیگران
*پرهیز ازدزدی وخیانت
*پرهیز از مال حرام
*پرهیزازچشم چرانی ونگاه به نامحرم ونگاه های حرام
*پرهیزازرشوه وربا ورباخواری ونزول خواری
*پرهیز از تحقیر دیگران(دررفتار وگفتار ونوشتار و...)
*پرهیز ازمنفی بافی
*پرهیز از سادگی زیانبار
*پرهیزاز خیره سری وسبکسری
*پرهیزاز چاپلوسی وتملق گویی
*پرهیزاز نفاق ودو رویی
*پرهیزازنمامی وسخن چینی
*پرهیز ازغفلت
*پرهیز از افراط وتفریط
*پرهیز از خیالات واهی  وخیال پردازی های بیهوده
*پرهیزازاختلاف و دو دستگی
*پرهیز ازنزاع ودرگیری با دیگران
*پرهیزازافشای راز دیگران
*پرهیز از توهین وتخریب خود ودیگران
*پرهیز از ذلت وخواری
*پرهیز از تحقیر خود ودیگران
*پرهیز ازلج ولج بازی وچموشی
*پرهیزازپذیرش ظلم وستم
*پرهیز ازفحشاءومنکرات
*پرهیز از دروغ
*پرهیز از کج اندیشی
*پرهیز از بی حجابی
*پرهیز از اشاعه فحشاء ومنکرات
*پرهیز از بی غیرتی
*پرهیز از ورود به حریم دیگران
*پرهیز از کوچک شمردن کار نیک دیگران
*پرهیز از بزرگ نمایی کار بی ارزش خود ودیگران
*پرهیز از افترا وتهمت به دیگران
*پرهیز از سرزنش غیر معقول دیگران
*پرهیز از اتلاف وقت وعمر
*پرهیز از چشم اندازی به مال واموال دیگران
*پرهیز از سستی وتنبلی
*پرهیز از قضاوت عجولانه
*پرهیز از فخر فروشی به دیگران
*پرهیز از بی ادبی
*پرهیز ازبیکاری
*پرهیز از مواد مخدر باهمه اقسام آن
 (هرچیزی که برای جسم وعقل وروح وروان مضر وزیان آور باشد وعقل وشرع از آن نهی ومنع کرده باشد ،اجتناب وپرهیز از آن لازم است ...)
*پرهیز ودوری از قمار باهمه اقسام آن   (چه نام جدید داشته باشد وچه نام قدیم و...)
*پرهیز از شراب  وهر چیز مست کننده(هر چیز مست کننده مانند شراب حرام است....)
*پرهیز از قهر کردن 
(در روایت است که قهر کردن بیش از 3روز جایز نیست)
*پرهیزاز خوردن غذا در حال سیری
*پرهیز از آمال وآرزوهای دور دراز(آرزوهای خیالی و...)
پرهیزازخوردن  سیر وپیاز  در صورت حضور پیدا کردن در میان جمع
*پرهیز ازگفتار ورفتار ونوشتار تفرقه برانگیز
*پرهیز ازعناصر منحرف وبدسابقه
*پرهیز از شتابزدگی در کارها
*پرهیز از بیکاری وتن پروری

         پرهیزازخواهش های نفسانی و شیطانی  
*پرهیز از دشمنان قسم خورده اسلام وقرآن ونظام جمهوری اسلامی ایران
*پرهیز از کارشکنی واخلال در امور یکدیگر
*پرهیز از  فرار از تکلیف(شانه خالی کردن از تکلیف ووظیفه)
*پرهیز از تنگ نظری وکوته بینی
*پرهیز از حق کشی(پرهیز از تضییع حق یاحقوق دیگران)
*پرهیز از پارتی بازی
*پرهیز از سخن یا سخنان نابجا وناحق
*پرهیز ازشوخی های نابجا
*پرهیز از سکوت ناحق
*پرهیز از سرسپردگی ووابستگی به اجانب ودشمنان اسلام وقرآن ونظام جمهوری اسلامی ایران
*پرهیز ودوری از  تفکر التقاطی
*پرهیز از اسلام التقاطی (انحرافی وغیر اصیل ...)
*پرهیز از اسلام آمریکایی واسرائیلی و...
*پرهیز از مکتب هاو ایسم ها  وایدئولوژی های  انحرافی
*پرهیز از کتب ضاله وانحراف
 پرهیزازتجملات تشریفاتی وزائد(تجمل پرستی)
*پرهیزازمدگرایی غیرمعقول ومذموم
*پرهیز ازتقلیدهای غیر منطقی وناپسند مانندتقلید درروشهای زندگی غربی که پایه واساس فکری شان دنیاپرستی ومال وشهوت پرستی است  ومبانی عقیدتی آنها با اسلام وقرآن و...سازگاری ندارد و...
(البته تقلیددرمسائل دینی وشرعی از مراجع عظام در همه اعصار ، دلیل عقلی ومنطقی وشرعی دارد)
*پرهیزاز عرفان های نوظهور وانحرافی
*پرهیز ازعیاشی وخوشگذرانی های  غفلت زا
*پرهیزازبدعت
*پرهیز ازحلال نمودن حرام خدا وحرام کردن حلال خدا
*پرهیز از پیش داوری
*پرهیزاز سختگیری
*پرهیزاز به بطالت گذراندن عمر واوقات
*پرهیزاز زودباوری
*پرهیز ازعوامفریبی
*پرهیز از رهبانیت(کناره گیری از دنیا وزندگی  اجتماعی و...)
*پرهیز از انگ وبرچسب زدن به دیگران
*پرهیز از اعانت وکمک در گناه ومصیت وجرم  وجنایت(درسوره مائده آیه 2چنین آمده است:تعاونوا علی البر والتقوی ولاتعاونوا علی الاثم والعدوان..)
پرهیز از پرخاشگری
پرهیزاز ظاهرنگری
پرهیز از تبعیض
پرهیز از درجازدن در کار

پرهیز از مال اندوزی افراطی (متأسفانه عده ای تمام عمر فقط در پی مال اندوزی هستند ودر واقع مال پرستند)
پرهیزاز درگیری های فامیلی وخانوادگی
پرهیز از تفکر واندیشه دگمی وجزمی به دور از دلیل وبرهان واستدلال صحیح


** آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی


گل تقدیم شمامطالب گوناگون از استادسیداصغر سعادت میرقدیم لاهیجی

 http://nasimemarefat.parsiblog.com/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما

پرهیزیّات (چیزهایی که باید از آنها پرهیز کرد)

***نسیم معرفت***