فوائد سیر وسیاحت(شعر)
347 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان


به نام خدا

 

اشعار زیر را در باره فوائد سفر سرودم امید است که قبول طبع شما واقع گردد:


**فوائد سیر وسیاحت**


در  سیاحت آدمی  دانا   شود

گوش باز وچشم هم بینا شود

بارور  گردد  خِرَدها   در   سفر

روسفرکن تا شوی  اهل  نظر

پخته گردد   آدمی  اندر  سفر

رو سفر کن تا شوی صاحب نظر

از  حقایق  باخبر  گردی   چنان

دیگران انگشت گیرند  در  دهان

پاگ  گردد  روح  از  زنگ  ملال

ارتقا  یابد  به  قرب   ذوالجلال

روح  تو  از  مردگ ی گردد رها

جان  تو آید  به  هیجان از صفا


سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجانی

 


**اخلاق و آداب سفر از دیدگاه اسلام**

***********************************************************************

بسیار سفر باید تا پخته شود خامی

صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی

گر پیر مناجاتست ور رند خراباتی

هر کس قلمی رفته‌ست بر وی به سرانجامی

فردا که خلایق را دیوان جزا باشد

هر کس عملی دارد من گوش به انعامی

ای بلبل اگر نالی من با تو هم آوازم

تو عشق گلی داری من عشق گل اندامی

سروی به لب جویی گویند چه خوش باشد

آنان که ندیدستند سروی به لب بامی

روزی تن من بینی قربان سر کویش

وین عید نمی‌باشد الا به هر ایامی

ای در دل ریش من مهرت چو روان در تن

آخر ز دعاگویی یاد آر به دشنامی

باشد که تو خود روزی از ما خبری پرسی

ور نه که برد هیهات از ما به تو پیغامی

گر چه شب مشتاقان تاریک بود اما

نومید نباید بود از روشنی بامی

سعدی به لب دریا دردانه کجا یابی

در کام نهنگان رو گر می‌طلبی کامی


از شیخ اجلّ سعدی شیرازی

 http://nasimemarefat.parsiblog.com/
وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما