که آشنا سخن آشنا نگه دارد
85 بازدید
تاریخ ارائه : 5/5/2015 3:47:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد

            خداش در همه حال از بلا نگه دارد

حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست

             که آشنا سخن آشنا نگه دارد

دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای

           فرشته‌ات به دو دست دعا نگه دارد

گرت هواست که معشوق نگسلد پیمان

          نگاه دار سر رشته تا نگه دارد

از حافظ شیرازی

http://nasimemarefat.parsiblog.com/?P=2

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما