عاقبت دنیا گلستان و شکوفا میشود(شعر)
450 بازدید
تاریخ ارائه : 4/20/2015 11:37:00 AM
موضوع: سایر

به نام خدا

شعری از اینجانب تقدیم می گردد:

عاقبت دنیا گلستان و شکوفا میشود

عاقبت دنیا گلستان و شکوفا میشود

      محفل ودل های ما سبز ومصفّا میشود

روزگار آرزومندان  فراخواهد رسید

            هرکسی هر آرزو دارد مهیّا میشود

دشت وکوه و باغ وصحرا درنگاه هرکسی

       سبز وخرم ،دلپذیر و هم دل آراء میشود

آفتاب در پشت ابر پنهان نمی ماند مدام

        نور حق با صدجمال حق هویدا میشود

عقل ها کامل شودازپرتو فیض ظهور

        نفس انسانی ز زشتی ها مبرّا میشود

بعد تلخی، کام ها شیرین وشیرین تر شود

        زندگی برهرکسی نیک وگوارا میشود

گرچه آلام بشر از حد فزون است وفزون

           درد وآلام همه روزی مداوا میشود

دوره ظلم وستم دورش به پایان می رسد

        زندگی در کام انسان ها مهنّا میشود

شوکت مستکبران در هم فرو ریزد همی

         عزت مستضعفین تا حد اعلا میشود

بلبلان اندر نواشان یک نوا دارند همه

      عاقبت گیتی سراسر نور زهرا میشود

جمکران هرجای جایش بوی مهدی می دهد

       شهر قم با جمکران بی شک معلّا میشود

غم مخور او خواهد آمد با همه لطف وصفا

               عاقبت دنیا به کام ما محلّا میشود


* مُحلّا : شیرین وباحلاوت


سیداصغر سعادت میرقدیم


http://nasimemarefat.parsiblog.com/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما