سرزنده دلی زکینه آزاد بُوَد
93 بازدید
تاریخ ارائه : 4/19/2015 10:02:00 AM
موضوع: سایر

به نام خدا

شعری ناقابل از اینجانب تقدیم شما

سرزنده دلی زکینه آزاد بُوَد

سرزنده  دلی  زکینه  آزاد بُوَد

         با مهر و وفا زمانه  آباد  بُوَد

آنکس که دلش پُراز عداوت باشد

           با تیره دلی  چگونه  دلشاد بُوَد

سیداصغرسعادت میرقدیم

**سخنی از اینجانب تقدیم شما

چار خوش را روش خویش دان که سرافرازی ونعمت آورد:

1- خوشرویی

2- خوش گویی

3- خوش رفتاری

4- خوش طینتی

سیداصغرسعادت میرقدیم

http://nasimemarefat.parsiblog.com/

وبگاه نسیم معرفت در خدمت شما