شعر دعبل خزاعی در مرگ وهلاکت معتصم عباسی
78 بازدید
تاریخ ارائه : 1/26/2015 9:47:00 AM
موضوع: ادبیات عرب

پس از مرگ معتصم عباسی، فرزندش «الواثق بالله» به خلافت می‌‌رسد و دعبل خزاعی به طور همزمان پدر و پسررا  به سخره می‌‌گیرد واین شعر را  در باره آنها می سراید:


الحَمدُ لِلَّهِ لا صَبرٌ وَلا جَلَدُوَلا عَزاءٌ إِذا أَهلُ البَلا رَقَدوا خَلیفَةٌ ماتَ لَم یَحزَن لَهُ أَحَدٌوَآخَرٌ قامَ لَم یَفرَح بِهِ أَحَدُ فَمَرَّ هَذا وَمَرَّ الشُؤمُ یَتبَعُهُوَقامَ هَذا فَقامَ الشُؤمُ وَالنَکَدُ


فقط خدای را سپاس می‌‌گویم( واکنون )زمان شکیبایی یا اندوه و عزاداری نیست هنگامی که اهل بلاء وگرفتاری (بعداز هلاکت معتصم عباسی ) در آرامشند . .خلیفه‌‌ای مُرد که هیچ کس برایش اندوهگین نشد و دیگری به جای او نشست که هیچ کس را شاد نکرد. . این رفت و شومی و بد اختری را با خود بُرد و این آمد و از نو ، بدبختی و تیره‌‌روزی را با خود آورد.

http://nasimemarefat.parsiblog.com/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما