کوچه یتیمان
450 بازدید
تاریخ ارائه : 1/21/2015 11:56:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

کوچه یتیمان

 به نام خدا

 شعری ناقابل از بنده تحت عنوان

   ( کوچه یتیمان)

تذکر: خدمت کردن به یتیمان ومستمندان افتخاری است که نصیب هرکس نمی شود . از خدا بخواهیم که نصیبمان گردد.

ای که شلوغ است سرت درامور

لحظه ای هم کوچه ما کن عبور

ای که مقامت متعالی بُوَد

حالت مابین که چه حالی بُوَد؟!

دست تلطُّف به سرما بکش

 لحظه ای هم غصه ما را بچش

 گرچه یتیمیم به ظاهر ولی

عزت ما هست ولای علی (ع)

یاور ما هست خداوندگار

غیر خدا هرچه بُوَد برکنار

برسر ما دست نوازش بکش

ذره ای هم درد یتیمان بچش

بهر سعادت بُوَد این افتخار

درد یتیمان کندش بی قرار

سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی

 http://nasimemarefat.parsiblog.com/