شنیده‌اید که آسایش بزرگان چیست؟
303 بازدید
تاریخ ارائه : 1/6/2015 11:12:00 AM
موضوع: سایر

شنیده‌اید که آسایش بزرگان چیست؟

< شعر بعدیشعر قبلی> 


شنیده اید که آسایش بزرگان چیست؟
برای خاطر بیچارگان نیاسودن
به کاخ دهر که آلایش است بنیادش
مقیم گشتن و دامان خون نیالودن
همی ز عادت و کردار زشت کم کردن
هماره بر صفت و خوی نیک افزودن
ز بهر بیهده، از راستی بری نشدن
برای خدمت تن روح را نفرسودن
رهی که گمرهیش در پی است نسپردن
دری که فتنه اش اندر پس است نگشودن

پروین اعتصامی

http://nasimemarefat.parsiblog.com/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما