فریب دشمن مخور و غرور مدّاح مَخَر
145 بازدید
تاریخ ارائه : 12/7/2014 3:13:00 PM
موضوع: ادبیات فارسی

فریب دشمن مخور و غرور مدّاح مَخَر

 به نام خدا

** فریب دشمن مخور و غرور مدّاح مَخَر که این دام زَرق نهاده است و آن دامن طمع گشاده . احمق را ستایش خوش آید

چون لاشه که در کَعبش دمند فربه نماید .


اَلا تانشنوی مدح سخنگوی

که اندک مایه نفعی از تو دارد

که گر روزی مرادش برنیاری

دوصد چندان عیوبت برشمارد


* زَرق : نیرنگ

* درکَعبش دمی : قصّابان برای آنکه پوست گوسفند آسان ویکپارچه کنده شود قاپک پای اورا برمی دارند ودر آن می دمند واین به ظاهر گوسفند را فربه نشان می دهد.

گلستان سعدی باب هشتم  در آداب صحبت(همنشینی) شماره 29  باتصحیح حسین استاد ولی ص266.

http://nasimemarefat.parsiblog.com/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما