درس هایی از کربلا وقیام امام حسین علیه السلام
208 بازدید
تاریخ ارائه : 11/24/2014 8:45:00 AM
موضوع: تبلیغ

به نام خدا

تذکر: مطلب زیر درتاریخ ۱۶/ ۱۲ / ۱۳۸۵ نگارش یافت وبعضی عنوان ها قابل تقدیم وتأخیر می باشند.

درس هایی از کربلا وقیام امام حسین علیه السلام

۱-درس توحید
۲-درس خلوص واخلاص
۳-درس توکل
۴-درس راز ونیاز با پروردگار
۵-درس امربه معروف ونهی ازمنکر
۶-درس فریاد حق طلبانه دربرابرستمگران
۷- درس شهادت
۸-درس جانبازی وفداکاری همه جانبه
۹-درس ایثار وازخودگذشتگی
۱۰- درس مقاومت وسلحشوری واستقامت وپایداری
۱۱- درس جهاد وپیکار دربرابر تبهکاران وستمگران
۱۲- درس همراهی با ولایت ورهبری
۱۳-درس جلوتراز زمان اندیشدن
۱۴- درس عدم سازش بادشمنان اسلام
۱۵-درس جوانمردی ومردانگی(فُتُوّت ومروّت)
۱۶- درس شهامت ورشادت
۱۷- درس کرامت وبزرگواری
۱۸- درس نظم وانضباط
۱۹- درس نگهبانی ودفاع از اسلام وقرآن ودین و ولایت
۲۰-درس زهد واقعی نه تصنّعی
۲۱- درس ذلت ناپذیری
۲۲- درس بصیرت وهوشیاری وبیداری
۲۳- درس اطاعت وحمایت همه جانبه ومستمر از رهبری و ولایت
۲۴- درس دشمن شناسی
۲۵- درس عشق
۲۶-درس کمک به دیگران
۲۷- درس میهمان نوازی
۲۸- درس عفو وبخشش
۲۹-درس وفا و وفاداری
۳۰- درس انفاق و جود وبخشش
۳۱-درس احیاء وحفظ ارزش ها وشعائر دینی
۳۲-درس تعبد وبندگی
۳۳-درس تعهد
۳۴-درس حق شنوی وحق گرایی
۳۵-درس امید وامیدواری
۳۶-درس قاطعیت دربرابر دشمن
۳۷-درس فریادرسی از یکدیگر
۳۸-درس رازداری وحفظ اسرار
۳۹-درس تسلیم ناپذیری دربرابر تهدیدهای دشمنان
۴۰-درس سپاسگزاری وشکرازخداوند
۴۱-درس معنویت ومعنویت گرایی
۴۲-درس رزم ورزم آوری
۴۳-درس عفت وپاکدامنی
۴۴-درس خودسازی وتهذیب
۴۵-درس خودشناسی
۴۶-درس دوری ازغفلت وجهالت
۴۷-درس تحمل وپایداری دربرابر مشکلات ومصائب
۴۸-درس مهرورزی ومهربانی
۴۹-درس امانتداری
۵۰-درس حفظ و دفاع از حریم ناموس
۵۱-درس در صحنه بودن ودوری از انزوای جاهلانه
۵۲-درس کمال جویی و به کمال رسیدن
۵۳-درس واقع نگری
۵۴-درس درمحضر خدا بودن
۵۵-درس ادب وحیاء
۵۶-درس حق طلبی
۵۷-درس توبه وانابه به درگاه خداوند
۵۸-درس عزت واستقلال وسرافرازی
۵۹-درس آمادگی دفاعی در برابر دشمنان ومتجاوزین
۶۰-درس دفاع ودادرسی از مظلوم
۶۱-درس مرعوب دشمن نشدن
۶۲-درس افشاگری از کارهای ضددینی منحرفین ودشمنان اسلام
۶۳-درس سوءظن به دشمنان
۶۴-درس تشخیص وجداسازی خط حق از خط انحراف(جداسازی حق وباطل)
۶۵-درس شکستن سکوت دربرابر خلاف ها وانحرافات
۶۶-درس دوری از بی تفاوتی
۶۷-درس نقاب گشایی از چهره های نفاق وتزویر
۶۸-درس خدمت به مردم
۶۹-درس تبلیغ وارشاد
۷۰-درس دین باوری ودین مداری
۷۱-درس اعتقاد واعتماد وامید به وعده های الهی
۷۲-درس تسلیم وخضوع در برابرپروردگار
۷۳-درس درد دینی داشتن
۷۴-درس تفکر واندیشه وخردورزی
۷۵-درس حرّیت و آزادگی
۷۶-درس عدم اعتماد به دشمن
۷۷-درس عدم وابستگی به دشمن
۷۸-درس تعظیم وتکریم نماز
۷۹-درس شناخت ومعرفت
۸۰-درس دست رد زدن به دشمن( تسلیم ناپذیری دربرابر خواسته های ناحق دشمن)
۸۱-درس فریب نخوردن دربرابر تطمیع وتزویر دشمن
۸۲-درس برنامه وهدف داشتن در کارها بویژه درامورمهم وحیاتی
۸۳-درس آینده نگری
۸۴-درس انصاف
۸۵-درس عدالت
۸۶-درس نهراسیدن از کثرت نفرات وتجهیزات دشمن
۸۷-درس مبارزه با بدعت ها وانحرافات
۸۸-درس آگاه به زمان بودن
۸۹-درس دوری از عوامل انحطاط وسقوط
۹۰-درس دوری از اختلاف وتفرقه
۹۱-درس پرهیز از کوته نگری
۹۲-درس فراتر از زمان ومحیط بودن
۹۳-درس اُنس با قرآن ویاد خدا
۹۴-درس تربیت وادب واخلاق
۹۵-درس عفت وپاکدامنی وحفظ حریم عفاف وحجاب
۹۶-درس وحدت واتحاد وهمدلی
۹۷-درس دفاع از ارزش های دینی وقرآنی
۹۸-درس مسؤلیت پذیری
۹۹-درس انجام وظیفه یا وظائف
۱۰۰-درس دفاع ازمظلوم
۱۰۱-درس عدم دلبستگی به مال واموال وزخارف دنیا
۱۰۲-درس پرهیز از ریاست طلبی ودنیازدگی
۱۰۳-درس پرهیز از شهرت طلبی
۱۰۴-درس پرهیز از ریا وریاکاری
۱۰۵-درس تقرب وقرب به پروردگار
۱۰۶-درس پرهیز از هواهای نفسانی وشیطانی
۱۰۷-درس پرهیز از مماطله وسستی وتأخیر در انجام وظایف
۱۰۸-درس شناخت وشناسایی نقشه های دشمنان
۱۰۹-درس مغلوب محیط و جوّ، نشدن(پرهیز از جوّزدگی)
۱۱۰-درس عرفان وسیر وسلوک حقیقی ومنطبق با اسلام وقرآن واهلبیت علیهم السلام
۱۱۱-درس صداقت وراستی
۱۱۲-درس تقوی وپرهیزکاری
۱۱۳-درس تولِّی وتبرِّی
۱۱۴-درس بصیرت درحوادث وفتنه ها
۱۱۵- درس مشورت درکارها
۱۱۶-درس اعتماد به نفس وخودباوری
۱۱۷-درس حفظ هویت دینی وانسانی
۱۱۸-درس بی تفاوت نبودن نسبت به امورمسلمین وانسان ها
۱۱۹-درس احترام وتکریم به دیگران
۱۲۰-درس رعایت حقوق دیگران
۱۲۱-درس احترام به بزرگترهای معنوی وسِنّی
۱۲۲-درس پیوند خویشاوندی(صله رَحِم)
۱۲۳-درس تدبیر درامور
۱۲۴-درس خوش اخلاقی
۱۲۵-درس نظافت وپاکی
۱۲۶-درس همدردی با مظلوم
۱۲۷-درس پرهیز از حرام وحرام خوری
۱۲۸-درس گشاده رویی
۱۲۹- درس مقاومت در برابر مصائب ومشکلات
۱۳۰-درس عبرت از سرنوشت شوم دیگران ( درس عبرت از عاقبت شوم دنیا طلبان وستمگران ومنحرفین واهل فسق وفجورو…)
۱۳۱-درس وفای به عهد
۱۳۲-درس رعایت حقوق مردم وحق الناس
۱۳۳-درس دوراندیشی
۱۳۴-درس رعایت حدود شرعی وانسانی
۱۳۵-درس کنترل زبان
۱۳۶-درس استفاده از فرصت ها واوقات
۱۳۷-درس وقار ومتانت
۱۳۸-درس ثبات در عقیده ورأی درست وحق
۱۳۹- درس عزم و اراده راستین داشتن
۱۴۰-درس یاد مرگ وقیامت
۱۴۱-درس برخورد کریمانه
۱۴۲-درس شرح صدر داشتن
۱۴۳-درس رسیدگی به حال دیگران
۱۴۴-درس توجه به نسل جوان وتوانمندی های جسمی وروحی آنها
۱۴۵-درس عاقبت به خیری
۱۴۵-درس پرهیز از افراط وتفریط
۱۴۶-درس اتمام حجت
۱۴۷-درس حفظ سلامت وصفای دل
۱۴۸- درس بازگشتن به خویشتن خویش
۱۴۹-درس رضاء به قضای الهی
۱۵۰-درس انقطاع الی الله

**مقامات معنوی وعرفانی کربلا
۱- مقام رضا
۲- مقام شکر
۳- مقام توکل
۴- مقام صبر
۵- مقام حمد وسپاس
۶- مقام ذکر ومناجات
۷- مقام عبادت وبندگی
۸- مقام تسلیم
۹- مقام تفکر
۱۰-مقام توحید
۱۱-مقام شرح صدر

۱۶ / ۱۲ / ۱۳۸۵
سیداصغر سعادت میرقدیم لاهیجانی ازشهر مقدس قم

http://nasimemarefat.parsiblog.com/
وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما