آیا فطرت دگرگون می شود ؟
324 بازدید
تاریخ ارائه : 11/5/2014 10:45:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

*آیا فطرت دگرگون می شود ؟

مهم ترین آیه ی قرآن که بطور خاص موضوع فطرت را بیان کرده آیه ی 30 سوره ی مبارکه ی روم است : فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله . از ظاهر این آیه سه ویژگی برای فطرت بعنوان اصل مشترک بین همه انسان ها بدست می آید : نخست این که خدا را می شناسد و او را می خواهد یعنی تمایل به دین و هدی ذاتی آن است . دوم این که در همه ی آدمیان به ودیعت نهاده شده اما نه بنحو یکسان بلکه با شدت و ضعف . سوم اینکه از گزند تغییر و تبدیل مصون است .

توضیح بیشتر : فطرت حق پویی و حق شناسی و حق خواهی نحوه ی هستی و هویت انسان است – البته نه این که هویت همان فطرت است – و هیچ انسانی بدون فطرت خلق نشده و نمی شود و این فطرت به هیچ وجه قابل تغییر و تبدیل نخواهد بود : لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم .

سوال : اگر فطرت بعنوان آبشخور هویت انسان تغییر ناپذیر باشد آیه ی « ان الله لایغیر مابقوم حتی یغیروا ما بانفسهم » چه مفهومی خواهد داشت ؟ برای پاسخ به این منافشه سه راه حل ارائه شده که در این فرصت به ارائه یکی از آن سه راه حل می پردازیم و از بیان دو تای دیگر چشم پوشی می کنیم .

تفهیم واژگان تبدیل و تغییر : معنای تبدیل با معنای تغییر متفاوت است . تبدیل یعنی چیزی بدل به چیزی شود که مغایر با شی ء اول باشد اما تغییر هر نوع دگرگونی را در بر می گیرد . از اینرو اگر سخن از تغییر حال ، خلق یا فطرت مطرح است در واقع به این معناست که انسان با اختیار خود فطرت را تدسیس یا تضعیف می کند .

منبع : فطرت در قرآن آیت الله جوادی آملی

http://sud-qur.blogfa.com/post-32.aspx

http://nasimemarefat.parsiblog.com/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما