نقش وتاثیر همنشینی....
55 بازدید
تاریخ ارائه : 9/16/2014 1:00:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

 به نام خدا


نقش وتاثیر همنشینی ورفاقت


یکی از علل و عوامل تاثیرگذار در شخصیت و سرنوشت آدمی همنشین و رفیق است و انسان بخش مهمی از افکار و اندیشه ها

و ایده ها ورفتار واخلاقیات رااز طریق دوستان وهمنشین های خوددریافت میکند وبه اصطلاح <خوپذیر است نفس انسانی> درسوره فرقان  درباره تاثیردوستان ناباب ومنحرف ونیزدوستان شایسته وصالح ،درشخصیت وزندگی انسان ،ضمن چند آیه (ازآیه27تاآیه29)به این مسئله مهم پرداخته شده است.

دوستان شایسته وسالم،صفات پسندیده وفضائل وکمالات ورشد وترقی وپیشرفت علمی ومادی و...رابرای آدمی به ارمغان می آورند وبرعکس،معاشرین ویاران ورفقای فاسد ومنحرف وناسالم وآلوده و... بخصوص در عصرما که همه نوع امکانات انحرافی وفساد و...فراهم است، جز مایه سرافکندگی وذلت وبدبختی وبدنامی وانحطاط ورکود و...چیزی عائد ونصیب انسان نمی کنند.  روی این جهت در رابطه باانتخاب دوست وهمنشین که گاهی این دوستی ها به سال ها می انجامد ، باید کمال دقت وتوجه مبذول گردد وطبق سفارشات وتوصیه های پیشوایان اسلام وبزرگان، لازم وشایسته است که با افراد خوش سابقه وصالح وسالم پیوند دوستی برقرارشود تا در دنیا وآخرت موجب عزت وسعادت وسربلندی وسرافرازیو...باشد ودر روایتی از پیامبر اکرم(ص)آمده است که فرمود:المرء علی دین خلیله  فلینظر احدکم من یخالل... یعنی آدمی بر دین وروش وآیین دوست ورفیق خود است پس هر کدام از شما باید ببیند که با چه کسی دوستی میکند.

{بحارالانوارج71ص192}


شعر


الحذرازهمنشین ناصواب
         می کشاند مرترا درمنجلاب

الحذرازهمنشین نابکار
            جزضررازوی نمی آید ببار

باز دارد مرترا ازهر کمال
       حاصلی ندهد تراغیر از وبال

می فریبد مرترا باحیله ها
        می برد کم کم تر ادر چاله ها

پیش تو شیرین زبانی میکند
        درحقیقت ریشه هایت می کند

اندک اندک می روی سوی گناه
        اندک اندک کارتوگردد تباه

همنشینی برگزین باصالحان
        دور شواز همدمی  باطالحان

یک رفیق صالح ازصد یار بد
             بهتر  و  برتر بود ای باخرد

همدم ناباب به چاهت افکند
             عزت و جاه وجلالت  بشکد

پس بپرهیزاز رفیق ناخلف
              جز  ضررازوی ترا ناید بکف

به چه نیکوگفت آن نیکو کلام
              برروان وروح او بادا   سلام

تاتوانی می گریزاز یار بد
                 یار  بد   بدتر    بود از ماربد

ماربد تنها ترا برجان زند
                  یار  بد برجان و برایمان زند

بازشخص دیگری نیکوسرود
                   بر  روان وجان او  بادا درود

ای بسا ابلیس آدم روی هست
          پس به هر دستی نشاید داد دست

(متن واشعارازسیداصغرسعادت)


http://nasimemarefat.parsiblog.com

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما