اصول پیشرفت..
72 بازدید
تاریخ ارائه : 9/15/2014 3:49:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

اصول پیشرفت فردی واجتماعی  وحکومتی در همه ابعاد زندگی(علمی ،معنوی ،دینی ، روحی وروانی  وملی ونظامی  و...)برای تحصیل  زندگی سالم  وداشتن سلامتی ونشاط روحی وروانی وپیشرفت علمی ومعنوی ونظامی وملی و... ، رعایت نکات زیر ضروری ولازم است:


1-ایمان راستین به خداوند
2-یاد خدا
3-امید به خداوند
4-توکل بر خداوند
5-دعا ونیایش
6-جلب رضایت وخشنودی الهی
7-تلاوت قرآن
8-توسل به اهل بیت (علیهم السلام)
9-توبه به در گاه الهی
10-یاد امام عصر حضرت مهدی(عج)ودعا برای فرج آن بزرگوار
11-تقوی وپرهیز کاری
12-پیروی از رهبری صالح(ولایت فقیه)
13-التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
14-متابعت از مقررات حکومت اسلامی ایران واجتناب از قانون گریزی
15-قرآن واهل بیت را محور زندگی قرار دادن
16-پایبندی والتزام قلبی وعملی به رکن اساسی نظام جمهوری اسلامی یعنی ولایت مطلقه فقیه وپیروی از فرامین ولی فقیه جامع الشرایط که مدافع حقیقی از حریم دین واهل بیت (علیهم السلام)است
*{دراصل پنجاه وهفتم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باآخرین اصلاحات در سال1368 چنین آمده است:قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه ، قوه مجریه وقوه قضائیه که زیرنظر ولایت مطلقه امر وامامت امت برطبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند.}
17-داشتن فهم صحیح وجامع وآگاهانه از دین
18-بهره گیری از نصایح وتوصیه های مراجع عظام وعلماء دین
19- نفرت وبیزاری از دشمنان اسلام وانقلاب اسلامی ایران
20-دوری ازعناصر منحرف وبدسابقه
21-هوشیاری وآمادگی همه جانبه در برابر توطئه های دشمنان اسلام وقرآن واهل بیت(علیهم السلام) وانقلاب اسلامی ایران
22-بصیرت در حوادث وفتنه ها
23- دشمن شناسی
24-دوستی وهمدلی نسبت به هم
25-مشورت در کارها
26-داشتن برنامه حساب شده در اقدام به کارها  بویژه امور مهم

27-همت بلند داشتن
28-استفاده از تجارب خوب دیگران
29-اهتمام به مساجد به عنوان سنگر های اصلی فرهنگ وتربیت دینی وحرکت های اسلامی وانقلابی
30-داشتن اقتصاد ومعیشت سالم ومشروع
31-خودباوری واعتماد به نفس(ارج نهادن وشکوفا کردن داشته های خود)
32-حضور در صحنه های دینی وانقلابی
33-مصرف درست(پرهیز از اسراف وتبذیر و...)
34-رعایت اصول سبک زندگی اسلامی در همه ابعاد آن(در پوشاک وخوراک و معماری و...)
35-حفظ عزت واقتدار ملی
36-تقویت مراکز دینی وحوزوی و علمی وفرهنگی وگسترش متناسب آنها
37-التزام به نظم وانضباط در کارها
38-رعایت اتقان واستحکام در انجام دادن کارها
39-توجه واهتمام به ذخایر عظیم فرهنگی وآثار علمی ومعنوی بزرگان  کشور
40-ایثار وفداکاری
41-تعظیم وترویج شعائر دینی وارزش های اسلامی
42-حفظ وتقویت روحیه انقلابی وشهادت طلبی
43-صبر واستقامت وپایداری در التزام به ارزش ها وحفظ ونگهداری آنها
44-حفظ وحراست از دستاوردهای انقلاب اسلامی وارزش های بجا مانده از انقلاب اسلامی وجنگ تحمیلی (دفاع مقدس) و...
45-اهتمام ویژه به امر به معروف ونهی از منکر
46-نظارت بر عدم انحراف صدا وسیما ورسانه ها وروزنامه ها و...
47-اهمیت دادن به فراگیری علم ودانش وتعلیم وتربیت
48-رعایت اخلاق اسلامی وشئونات دینی
49-اهتمام وتوجه به تربیت صحیح دینی فرزندان  و دانش آموزان ودانشجویان
50-حفظ هویت دینی وملی
51-تحکیم بنیاد خانواده وتربیت صحیح فرزندان
52-اهتمام وتوجه به تکثیر نسل (تشویق به فرزند آوری)
53-جلوگیری از اند یشه های انحرافی والتقاطی در جامعه و مراکز علمی وفرهنگی
54-بی تفاوت نبودن نسبت به امور مسلمین وانسان ها
55-تقویت ایمان وتوکل به خداوند
56-توجه ونظارت درست بر ساختن فیلم ها وپخش آن ها
57-ساختن فیلم های جذاب علمی ودینی وهنری و...برای بچه ها وکودکان ونوجوانان و....
58-حفظ وتقویت روحیه نشاط وامید

 
59-رعایت پرهیزیات زیر:


*پرهیز از گناه ومعصیت
*پرهیز ازسوءظن
*پرهیز از خود برتر بینی
*پرهیز از بخل
*پرهیز از کبر وغرور
*پرهیزازتمسخربه دیگران (گفتاری ونوشتاری و...)
*پرهیز از عیبجویی نسبت به دیگران
*پرهیز از کینه وعداوت
*پرهیز از حسا د ت
*پرهیزازرفاقت ودوستی باافراد ناباب وآلوده
*پرهیزازمعاشرت با افسرده دلان
*پرهیز از معاشرت با دنیا پرستان
*پرهیزاز موسیقی های مبتذل وتحریک کننده به حرام
*پرهیزازنگاه به تصاویر وفیلم های مبتذل
*پرهیزازبد زبانی وبد دهنی وفحاشی
*پرهیز از دروغ
*پرهیز از غیبت
*پرهیزازشوخی های نامربوط ونامناسب
*پرهیز ازخود محوری وخود خواهی
*پرهیزاز شتابزدگی در امور(گفتار ورفتارونوشتار وقضاوت و...)
*پرهیز از فال بد زدن
*پرهیزاز پرگویی
*پرهیز از خوردن غذاهای سنگین وپرچرب مخصوصا درشب ها
*پرهیزاز معاشرت با آدم های عبوس واخمو وتند خو وافسرده دل(مگرزن وشوهرهایی که به مصالحی بر این مشکل صبر می کنند واجرشان با خداوند است)
*پرهیزاز گوشه گیری وانزوا
*پرهیز از مجردی زندگی کردن وهمسر نگرفتن

*پرهیزاز خوراکی های مضر وغیر عادی(متاسفانه  این مسئله در زمان ما مبتلی به  است)
*پرهیزاز لباس های تنگ وچسبان(متاسفانه این مطلب نیز در عصر ما مبتلی به  است)
*پرهیزاز پوشیدن  کفش های تنگ ونامناسب
*پرهیزازاستعمال انگشتر وگردنبند طلا برای مردان (که امروزه هم ثابت شد که برای مردان مضر است وبرای خانم ها مفید است)
*پرهیزازخوردن مداوم ترشیجات وچیزهای ترش
*پرهیز اززیاده روی  درمصرف نمک
*پرهیزازپرخوری
*پرهیز از زیاده روی در خواب
*پرهیزاز یکسره وبدون وقفه کار کردن(ازاستراحت به اندازه لازم نباید غفلت شود)
*پرهیزازفشارهای جسمی وروحی وروانی
*پرهیزاز قرض ها وبدهکاری های سنگین
*پرهیز از نومیدی ویاس
*پرهیزازظلم وستم وآزار به دیگران
*پرهیز ازدزدی وخیانت
*پرهیز از مال حرام
*پرهیزازچشم چرانی ونگاه به نامحرم ونگاه های حرام
*پرهیزازرشوه وربا ورباخواری ونزول خواری
*پرهیز از تحقیر دیگران(دررفتار وگفتار ونوشتار و...)
*پرهیز ازمنفی بافی
*پرهیز از سادگی زیانبار
*پرهیزاز خیره سری وسبکسری
*پرهیزاز چاپلوسی وتملق گویی
*پرهیزاز نفاق ودو رویی
*پرهیزازنمامی وسخن چینی
*پرهیز ازغفلت
*پرهیز از افراط وتفریط
*پرهیز از خیالات واهی  وخیال پردازی های بیهوده
*پرهیزازاختلاف و دو دستگی
*پرهیز ازنزاع ودرگیری با دیگران
*پرهیزازافشای راز دیگران
*پرهیز از توهین وتخریب خود ودیگران
*پرهیز از ذلت وخواری
*پرهیز از تحقیر خود ودیگران
*پرهیز ازلج ولج بازی وچموشی
*پرهیزازپذیرش ظلم وستم
*پرهیز ازفحشاءومنکرات
*پرهیز از دروغ
*پرهیز از کج اندیشی
*پرهیز از بی حجابی
*پرهیز از اشاعه فحشاء ومنکرات
*پرهیز از بی غیرتی
*پرهیز از ورود به حریم دیگران
*پرهیز از کوچک شمردن کار نیک دیگران
*پرهیز از بزرگ نمایی کار بی ارزش خود ودیگران
*پرهیز از افترا وتهمت به دیگران
*پرهیز از سرزنش غیر معقول دیگران
*پرهیز از اتلاف وقت وعمر
*پرهیز از چشم اندازی به مال واموال دیگران
*پرهیز از سستی وتنبلی
*پرهیز از قضاوت عجولانه
*پرهیز از فخر فروشی به دیگران
*پرهیز از بی ادبی
*پرهیز ازبیکاری
*پرهیز از مواد مخدر باهمه اقسام آن
 (هرچیزی که برای جسم وعقل وروح وروان مضر وزیان آور باشد وعقل وشرع از آن نهی ومنع کرده باشد ،اجتناب وپرهیز از آن لازم است ...)
*پرهیز ودوری از قمار باهمه اقسام آن   (چه نام جدید داشته باشد وچه نام قدیم و...)
*پرهیز از شراب  وهر چیز مست کننده(هر چیز مست کننده مانند شراب حرام است....)
*پرهیز از قهر کردن 
(در روایت است که قهر کردن بیش از 3روز جایز نیست)
*پرهیزاز خوردن غذا در حال سیری
*پرهیز از آمال وآرزوهای دور دراز(آرزوهای خیالی و...)
پرهیزازخوردن  سیر وپیاز  در صورت حضور پیدا کردن در میان جمع
*پرهیز ازگفتار ورفتار ونوشتار تفرقه برانگیز
*پرهیز ازعناصر منحرف وبدسابقه
*پرهیز از شتابزدگی در کارها
*پرهیز از بیکاری وتن پروری

         پرهیزازخواهش های نفسانی و شیطانی  
*پرهیز از دشمنان قسم خورده اسلام وقرآن ونظام جمهوری اسلامی ایران
*پرهیز از کارشکنی واخلال در امور یکدیگر
*پرهیز از  فرار از تکلیف(شانه خالی کردن از تکلیف ووظیفه)
*پرهیز از تنگ نظری وکوته بینی
*پرهیز از حق کشی(پرهیز از تضییع حق یاحقوق دیگران)
*پرهیز از پارتی بازی
*پرهیز از سخن یا سخنان نابجا وناحق
*پرهیز ازشوخی های نابجا
*پرهیز از سکوت ناحق
*پرهیز از سرسپردگی ووابستگی به اجانب ودشمنان اسلام وقرآن ونظام جمهوری اسلامی ایران
*پرهیز ودوری از  تفکر التقاطی
*پرهیز از اسلام التقاطی (انحرافی وغیر اصیل ...)
*پرهیز از اسلام آمریکایی واسرائیلی و...
*پرهیز از مکتب هاو ایسم ها  وایدئولوژی های  انحرافی
*پرهیز از کتب ضاله وانحراف
 پرهیزازتجملات تشریفاتی وزائد(تجمل پرستی)
*پرهیزازمدگرایی غیرمعقول ومذموم
*پرهیز ازتقلیدهای غیر منطقی وناپسند مانندتقلید درروشهای زندگی غربی که پایه واساس فکری شان دنیاپرستی ومال وشهوت پرستی است  ومبانی عقیدتی آنها با اسلام وقرآن و...سازگاری ندارد و...
(البته تقلیددرمسائل دینی وشرعی از مراجع عظام در همه اعصار ، دلیل عقلی ومنطقی وشرعی دارد)
*پرهیزاز عرفان های نوظهور وانحرافی
*پرهیز ازعیاشی وخوشگذرانی های  غفلت زا
*پرهیزازبدعت
*پرهیز ازحلال نمودن حرام خدا وحرام کردن حلال خدا
*پرهیز از پیش داوری
*پرهیزاز سختگیری
*پرهیزاز به بطالت گذراندن عمر واوقات
*پرهیزاز زودباوری
*پرهیز ازعوامفریبی
*پرهیز از رهبانیت(کناره گیری از دنیا وزندگی  اجتماعی و...)
*پرهیز از انگ وبرچسب زدن به دیگران
*پرهیز از اعانت وکمک در گناه ومصیت وجرم  وجنایت(درسوره مائده آیه 2چنین آمده است:تعاونوا علی البر والتقوی ولاتعاونوا علی الاثم والعدوان..)
پرهیز از پرخاشگری
پرهیزاز ظاهرنگری
پرهیز از تبعیض
پرهیز از درجازدن در کار

پرهیز از مال اندوزی افراطی (متأسفانه عده ای تمام عمر فقط در پی مال اندوزی هستند ودر واقع مال پرستند)
پرهیزاز درگیری های فامیلی وخانوادگی
پرهیز از تفکر واندیشه دگمی وجزمی به دور از دلیل وبرهان واستدلال صحیح


60-خوش بینی وحسن ظن به دیگران مگر مواردی که ضررو زیان داشته باشد

61-صادق بودن
62-خوش طینتی
63-احترام ونیکی به دیگران
64-صبر وحوصله داشتن
65-شاکر وسپاسگزار بودن
66-رعایت ادب(ادب ومعرفت داشتن،  سرمایه نقد وآماده وباارزش است)
.......بی ادب محروم ماند از لطف رب
(معرفت بالاترین سرمایه است  هر که دارد این گهر پر مایه است
67-احترام به بزرگترها
68-رعایت حقوق دیگران
69-احترام ونیکی به پدر ومادر
70-رعایت حقوق همسایگی
71-اشتغال به کارهای مفید
72-مطالعه کتب سودمند ومفید
73-شرکت در مجالس دعا وذکر اهل بیت (علیهم السلام)
74-مسافرت کردن
75-زیارت حرم امامان (علیهم السلام) وقبور امام زادگان وصلحاء ونیکان
76-احترام ونیکی به خانواده واهل وعیال وقوم وخویش
77-صله رحم وپیوند خویشاوندی به شکل صحیح آن
78-برنامه وهدف داشتن
79-معاشرت با خوش اخلاق ها
80-معاشرت با خوبان ونیکان وصالحین
81-تدبیر در امور داشتن
82-تنوع مناسب در زندگی داشتن
83-شنا کردن
(در روایات به شنا وتیراندازای وسوارکاری ومسابقه و...توصیه شده است)
84-دیدن مناظر طبیعی
85-استفاده از رنگ های شاد در رنگ آمیزی های منازل وغیره
86-استعمال بوی خوش وعطریات و...
87-اسب سواری
88-میهمانی دادن ومیهمانی رفتن
89-کمک به نیازمندان ویتیمان و...
90-شرکت در محافل دعا وراز ونیاز
91-شرکت در مجالس جمعی دینی مثل نماز جمعه و...
92-شنیدن آیات قرآن باصوت زیبا
93-خواندن ویاشنیدن اشعار عرفانی واخلاقی وتربیتی مثل اشعار حافظ ومولوی وباباطاهر و...
94-ورزش ، بویژه ورزش های جمعی
95-تفریحات سالم
96-نگاه به آب جاری وروان
97-نگاه به کودکان از روی مهر ومحبت ونوازش آنها
98-قدم زدن در مکان های سرسبز
99-نشستن کنارآبشارها ورودخانه ها ....
100-نستن  کنار خانواده وفرزندان و...
101-دیدن دریا(شنا در دریا بارعایت موازین )
102-تفکر واندیشه
103-انجام فرائض دینی از جمله نماز وخمس وزکات
56-گشاده رویی
104-یادشهدا(بویژه سرور شهیدان امام حسین  علیه السلام)
105-زیارت قبور مومنین
106-مطالعه شرح حال بزرگان
107-مطالعه کتاب های اخلاقی وتربیتی
108-مطالعه شرح حال معصومین (علیهم السلام) وانبیاء
109-بازی با بچه ها وکودکان
110-خوش گفتاری وخوش رفتاری
111-رعایت بهداشت ونظافت وپاکیزگی
112-انجام غسل جمعه
113-مسواک زدن
114-آراستگی سر وصورت ولباس
-{راغب اصفهانی میگوید:زینت سه قسم است1-زینت باطنی ومعنوی مثل تقوی وعلم وسخاوت و...2-زینت جسمی وبدنی مثل بدن  سالم وخوش ترکیب وصورت زیبا و..3- زینت وزیور خارجی (غیراز زینت باطنی وبدنی) مثل زیور آلات برای خانم ها و...
115-خوردن غذا های خوش طعم
116-استفاده از میوه ها بویژ میوه های خوش طعم
117-مصرف گوشت بویژه به صورت کباب شده وبه اندازه نیلز
118-مراقبت بر مبتلی نشدن به فشار خون وبیماری قند وچربی
119-جلب دعای پدر ومادر ودیگران
120-محبت ومهربانی به دیگران
121-جود وبخشش واحسان به دیگران
122-استراحت وخواب به اندازه نیاز
123-یتیم نوازی ودستگیری از یتیمان
124-خنده کردن  مطلوب
125-قدر دانی از نعمت های الهی
126- قدردانی از داشته ها وغم نداشته ها را نخوردن
127-وفای به عهد
128-کار وتلاش برای زندگی وامرار معاش ودوری از بیکاری
82-فال خوب زدن
129-امیدوار بودن وامید به زندگی وآینده
130-پراخت حق الناس
131-جلب رضایت والدین
132-احترام به استاد
133-امین بودن وامانت داری
134-عفو وگذشت
135-نادیده گرفتن لغزش های دیگران (مگرموارد خاص)
136-دور اندیشی
137-با اندیشه وتدبیر وبرنامه وهدف در کارها وارد شدن
138-احتیاط لازم در امور وکارها
139-وحدت واتحاد وهمدلی
140-حفظ عزت وکرامت نفس
141- پذیرش وقبول سخن حق
142- زیربار ظلم وستم نرفتن
143-رعایت حجاب وعفاف
144-غیرت وجوانمردی ومروت داشتن
145-رعایت حدود شرعی وانسانی
146-تقویت ارزش های دینی وانسانی
147-حریت وآزادگی واستقلال
148-حفظ حرمت حریم دیگران
149-کنترل زبان
150-کنترل هوای نفس
151-دهن بین نبودن
152-استفاده از فرصت ها واوقات
153-کارهای دیگران را حمل به صحت کردن(مگر موارد خاص)
154-حفظ وقار ومتانت
155-عدم مداخله در کارها وامور دیگران
156- سکوت سودمند
157-نرم و ملایم ومتین سخن گفتن(مگرموارد خاص)
158-چشم وهم چشمی نکردن
159-آشتی دادن بین دیگران
160-ثبات در رای ونظر داشتن
161-بااراده بودن
162-چشم پوشی ازعیوب وخطاهای دیگران(مگردر موارد خاص)
163-یاد مرگ وعالم برزخ وقیامت
164-برخورد کریمانه با کسانی که دچار لغزش شدند
165-مطالعه وبهره مندی از قرآن کریم ونهج البلاغه وصحیفه سجادیه  و...
166-شرح صدر داشتن
-167-ملتزم به ضوابط باشیم نه روابط(ضوابط بر روابط حاکم باشد)
168-اهتمام واستمرار به درس و بحث وتحقیق
169-لزوم توجه واهتمام به عدالت درابعاد فردی واجتماعی وسیاسی وحکومتی
170-استفاده صحیح ودرست از امکانات و تکنولوژی ها (مانند موبایل واینترنت و....)
171-کنترل زبان

172-پرورش مدیران شایسته وتوانمندوصالح وباتقوی وباایمان
173-شکرنعمت(سوره نحل آیه115)
174-عالم رامحضر خدا دانستن(امام خمینی ره فرمود:عالم محضرخدااست درمحضر خدا معصیت نکنید)
175-اشداء علی الکفار ورحماء بینهم  ، بودن
176-تولی وتبری داشتن
177-خصم ظالم وستمگر بودن وکمک کار مظلوم بودن
178-مقاومت دربرابرزیادی خواهی های استکبار جهانی وغرب واسرائیل غاصب
179-وفای به عهد(سوره نحل آیه91)
180-محبت ومهربانی زن وشوهر نسبت به یگدیگر
181-انتظارفرج حضرت ولیعصر(عج) به معنای واقعی آن
182-اعانت وکمک در کار وامر خیر  نسبت بع یکدیگر(درسوره مائده آیه 2 چنین آمده است:تعاونوا علی البر والتقوی ولاتعاونوا علی الثم والعدوان..)
183-توصیه مسلمین ومؤمنین نسبت به یکدیگر در باره حق وصبر(درسوره والعصر چنین آمده است:والعصر،ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر)
184-رعایت حقوق بهداشت ودرمان ملت از طرف دولت وحکومت
185-رعایت حقوق بیماران از طرف دولت ومردم
186-عیادت مریضان وبیماران
187-حفظ محیط زیست وآلوده نکردن آن
188-حفظ شأن وشخصیت وکرامت خود ودوری از اذلال نفس
189-رعایت وحفظ سلامت روح وروان مردم وملت از طرف دولت وحکومت
190-حسن سلوک وتفاهم وتعامل بادیگران
191-نرمش قهرمانانه در برابر دشمنان و...(اصطلاح نرمش قهرمانانه ازطرف مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای به صورت رسمی در سال 92 مطرح شد..)
192-حفظ عزت وکرامت ملی از طرف دولت وحکومت
193-جلوگیری از وقوع طلاق وافزایش آن (باشیوه های درست وکارشناسی شده) از طرف مردم ونهادهای مربوطه
194-لزوم نظارت شدید حکومت ودولت ومردم در رابطه با سوء استفاده های مالی وغارت اموال  و...برخی از افراد
195-رعایت جوانمردی ومروت ومردانگی
196-لزوم توجه به مسئله جوانان از طرف نهاد های مربوطه و...
197-اهمیت مسئله ازدواج  وتوجه نهادهای مربوطه به این امر مهم
198-کنترل جرائم از طرف نهادهای مربوطه  ودولت ..
199-برای خیر وسعادت خود ودیگران  وملت ومردم وجوانان و...دعا کنیم

**ذکر صلوات بر محمد وآل محمد(علیهم السلام)
{متن از سیداصغر سعادت }

*تذکر :در فرصت مناسب وبه تدریج  تنظیم و ترتیب متن مذکور ونیز اصلاحات و اضافات انجام می گیرد و....

http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/571/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما