ریا کاران قدرت طلب...
54 بازدید
تاریخ ارائه : 9/15/2014 3:56:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

ریاکاران قدرت طلب

بعضی ها قبل از ریاست خود نمایی می کنند

      در محافل پیش مردم پارسایی می کنند
بهرجذب دیگران از بابت اهدافشان

       پیش مردم ظاهرا کار خدایی می کنند
 تابه سر حد رکوع ،گاهی به سرحد سجود

     احترام وکرنش از روی ریایی می کنند
بعدها چون بر خر مقصود فائق می شوند

     کمکمک بی مهری وهم بی وفایی میکنند
چون که بروفق مراد اوضاع مناسب می شود

     باغرور وکبرشان قدرت نمایی می کنند


{شعر از سید اصغر سعادت..}

http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/607/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما