اصول پیشرفت قسمت دوم
37 بازدید
تاریخ ارائه : 9/15/2014 7:45:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

اصول پیشرفت فردی واجتماعی  وحکومتی در همه ابعاد زندگی(علمی ،معنوی ،دینی ، روحی وروانی  وملی ونظامی  و...)


برای تحصیل  زندگی سالم  وداشتن سلامتی ونشاط روحی وروانی وپیشرفت علمی ومعنوی ونظامی وملی و... ، رعایت نکات زیر ضروری ولازم است:


59-رعایت پرهیزیات زیر:


*پرهیز از گناه ومعصیت


*پرهیز ازسوءظن


*پرهیز از خود برتر بینی


*پرهیز از بخل


*پرهیز از کبر وغرور


*پرهیز ازتمسخربه دیگران (گفتاری ونوشتاری و...)


*پرهیز از عیبجویی نسبت به دیگران


*پرهیز از کینه وعداوت


*پرهیز از حسا د ت


*پرهیز ازرفاقت ودوستی باافراد ناباب وآلوده


*پرهیز ازمعاشرت با افسرده دلان


*پرهیز از معاشرت با دنیا پرستان


*پرهیز از موسیقی های مبتذل وتحریک کننده به حرام


*پرهیز ازنگاه به تصاویر وفیلم های مبتذل


*پرهیز ازبد زبانی وبد دهنی وفحاشی


*پرهیز از دروغ


*پرهیز از غیبت


*پرهیز ازشوخی های نامربوط ونامناسب


*پرهیز ازخود محوری وخود خواهی


*پرهیز از شتابزدگی در امور(گفتار ورفتارونوشتار وقضاوت و...)


*پرهیز از فال بد زدن


*پرهیز از پرگویی


*پرهیز از خوردن غذاهای سنگین وپرچرب مخصوصا درشب ها


*پرهیز از معاشرت با آدم های عبوس واخمو وتند خو وافسرده دل(مگرزن وشوهرهایی که به مصالحی بر این مشکل صبر می کنند واجرشان با خداوند است)


*پرهیز از گوشه گیری وانزوا


*پرهیز از مجردی زندگی کردن وهمسر نگرفتن

*پرهیز از خوراکی های مضر وغیر عادی(متاسفانه  این مسئله در زمان ما مبتلی به  است)


*پرهیز از لباس های تنگ وچسبان(متاسفانه این مطلب نیز در عصر ما مبتلی به  است)


*پرهیز از پوشیدن  کفش های تنگ ونامناسب


*پرهیز ازاستعمال انگشتر وگردنبند طلا برای مردان (که امروزه هم ثابت شد که برای مردان مضر است وبرای خانم ها مفید است)


*پرهیز ازخوردن مداوم ترشیجات وچیزهای ترش


*پرهیز اززیاده روی  درمصرف نمک


*پرهیز ازپرخوری


*پرهیز از زیاده روی در خواب


*پرهیز از یکسره وبدون وقفه کار کردن(ازاستراحت به اندازه لازم نباید غفلت شود)


*پرهیز ازفشارهای جسمی وروحی وروانی


*پرهیز از قرض ها وبدهکاری های سنگین


*پرهیز از نومیدی ویاس


*پرهیز ازظلم وستم وآزار به دیگران


*پرهیز ازدزدی وخیانت


*پرهیز از مال حرام


*پرهیز ازچشم چرانی ونگاه به نامحرم ونگاه های حرام


*پرهیز ازرشوه وربا ورباخواری ونزول خواری


*پرهیز از تحقیر دیگران(دررفتار وگفتار ونوشتار و...)


*پرهیز ازمنفی بافی


*پرهیز از سادگی زیانبار


*پرهیز از خیره سری وسبکسری


*پرهیز از چاپلوسی وتملق گویی


*پرهیز از نفاق ودو رویی


*پرهیز ازنمامی وسخن چینی


*پرهیز ازغفلت


*پرهیز از افراط وتفریط


*پرهیز از خیالات واهی  وخیال پردازی های بیهوده


*پرهیز ازاختلاف و دو دستگی


*پرهیز ازنزاع ودرگیری با دیگران


*پرهیز ازافشای راز دیگران


*پرهیز از توهین وتخریب خود ودیگران


*پرهیز از ذلت وخواری


*پرهیز از تحقیر خود ودیگران


پ*پرهیز ازلج ولج بازی وچموشی


*پرهیز ازپذیرش ظلم وستم


*پرهیز ازفحشاءومنکرات


*پرهیز از دروغ


*پرهیز از کج اندیشی


*پرهیز از بی حجابی


*پرهیز از اشاعه فحشاء ومنکرات


*پرهیز از بی غیرتی


*پرهیز از ورود به حریم دیگران


*پرهیز از کوچک شمردن کار نیک دیگران


*پرهیز از بزرگ نمایی کار بی ارزش خود ودیگران


*پرهیز از افترا وتهمت به دیگران


*پرهیز از سرزنش غیر معقول دیگران


*پرهیز از اتلاف وقت وعمر


*پرهیز از چشم اندازی به مال واموال دیگران


*پرهیز از سستی وتنبلی


*پرهیز از قضاوت عجولانه


*پرهیز از فخر فروشی به دیگران


*پرهیز از بی ادبی


*پرهیز ازبیکاری


*پرهیز از مواد مخدر باهمه اقسام آن


 (هرچیزی که برای جسم وعقل وروح وروان مضر وزیان آور باشد وعقل وشرع از آن نهی ومنع کرده باشد ،اجتناب وپرهیز از آن لازم است ...)


*پرهیز ودوری از قمار باهمه اقسام آن   (چه نام جدید داشته باشد وچه نام قدیم و...)*پرهیز از شراب  وهر چیز مست کننده(هر چیز مست کننده مانند شراب حرام است....)


*پرهیز از قهر کردن 


(در روایت است که قهر کردن بیش از 3روز جایز نیست)


*پرهیز از خوردن غذا در حال سیری*پرهیز از آمال وآرزوهای دور دراز(آرزوهای خیالی و...)


پرهیز ازخوردن  سیر وپیاز  در صورت حضور پیدا کردن در میان جمع


*پرهیز ازگفتار ورفتار ونوشتار تفرقه برانگیز


*پرهیز ازعناصر منحرف وبدسابقه


*پرهیز از شتابزدگی در کارها


*پرهیز از بیکاری وتن پروری

     *    پرهیز ازخواهش های نفسانی و شیطانی  


*پرهیز از دشمنان قسم خورده اسلام وقرآن ونظام جمهوری اسلامی ایران


*پرهیز از کارشکنی واخلال در امور یکدیگر


*پرهیز از  فرار از تکلیف(شانه خالی کردن از تکلیف ووظیفه)


*پرهیز از تنگ نظری وکوته بینی


*پرهیز از حق کشی(پرهیز از تضییع حق یاحقوق دیگران)


*پرهیز از پارتی بازی


*پرهیز از سخن یا سخنان نابجا وناحق


*پرهیز ازشوخی های نابجا


*پرهیز از سکوت ناحق


*پرهیز از سرسپردگی ووابستگی به اجانب ودشمنان اسلام وقرآن ونظام جمهوری اسلامی ایران


*پرهیز ودوری از  تفکر التقاطی


*پرهیز از اسلام التقاطی (انحرافی وغیر اصیل ...)


*پرهیز از اسلام آمریکایی واسرائیلی و...


*پرهیز از مکتب هاو ایسم ها  وایدئولوژی های  انحرافی


*پرهیز از کتب ضاله وانحراف


 پرهیز ازتجملات تشریفاتی وزائد(تجمل پرستی)


*پرهیز ازمدگرایی غیرمعقول ومذموم


*پرهیز ازتقلیدهای غیر منطقی وناپسند مانندتقلید درروشهای زندگی غربی که پایه واساس فکری شان دنیاپرستی ومال وشهوت پرستی است  ومبانی عقیدتی آنها با اسلام وقرآن و...سازگاری ندارد و...


(البته تقلیددرمسائل دینی وشرعی از مراجع عظام در همه اعصار ، دلیل عقلی ومنطقی وشرعی دارد)


*پرهیز از عرفان های نوظهور وانحرافی


*پرهیز ازعیاشی وخوشگذرانی های  غفلت زا


*پرهیز ازبدعت


*پرهیز ازحلال نمودن حرام خدا وحرام کردن حلال خدا


*پرهیز از پیش داوری


*پرهیز از سختگیری


*پرهیز از به بطالت گذراندن عمر واوقات


*پرهیز از زودباوری


*پرهیز ازعوامفریبی


*پرهیز از رهبانیت(کناره گیری از دنیا وزندگی  اجتماعی و...)


*پرهیز از انگ وبرچسب زدن به دیگران


*پرهیز از اعانت وکمک در گناه ومصیت وجرم  وجنایت(درسوره مائده آیه 2چنین آمده است:تعاونوا علی البر والتقوی ولاتعاونوا علی الاثم والعدوان..)


پرهیز از پرخاشگری


پرهیز از ظاهرنگری


پرهیز از تبعیض


پرهیز از درجازدن در کار


پرهیز از مال اندوزی افراطی (متأسفانه عده ای تمام عمر فقط در پی مال اندوزی هستند ودر واقع مال پرستتند و....)

پرهیز ازاستبداد در رای ونظر(وَ قَالَ علی (ع): مَنِ اسْتَبَدَّ بِرَأْیِهِ هَلَکَ وَ مَنْ شَاوَرَ الرِّجَالَ شَارَکَهَا فِى عُقُولِهَا .

فرمود : هر کس خود رأى شد به هلاکت رسید، و هر کس با دیگران مشورت کرد ، در عقل هاى آنان شریک شد.

{حکمت 161 :نهج البلاغه مرحوم استاد محمد دشتی ره}

 
{متن از سیداصغر سعادت }

*تذکر :در فرصت مناسب وبه تدریج تنظیم و ترتیب متن مذکور ونیز اصلاحات و اضافات انجام می گیرد و....

http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/674/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما