اشعاری در سوگ شهادت حضرت فاطمه(سلام الله علیها)
34 بازدید
تاریخ ارائه : 9/13/2014 6:56:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

(نقل از وب سایت یافاطمة الزهراء س)


 ** از بــیـت آل طـاهـا(ص) آتـــش کــشــد زبـانــه **
                                  ** گــوئـی شــده قـــیـامـت بـر پـا درون خــانــه **

   ** برپاست شور محـشر از عـتـرت پـیـمبـر(ص)  **
                                  ** خـلــقـنـد مـات و مـبـهـوت از گـردش زمانـه **

   ** اهریمنان نمودند خون قلب مـصـطفی(ص) را **
                                  ** در مـنـظـر خـلایـق بـی جــرم و بــی بـهــانـه **

   ** در پــشــت در فــتــاده ام الائـــمـــه(س) از پـا **
                                  ** دارد فـغــان ز دشـمـن آن گـــوهــر یـگــانـه **

   ** زیـنـب(س) بـه نـاله گـویـد کـشـتـند مــادرم را **
                                  ** ایـن یک ز ضـرب سـیـلی آن یک ز تـازیانه **

   ** در خون فتاده زهرا(س) چون مرغ نیم بسمل **
                                   ** مـحـسـن(ع) فـتاده چـون گـل پر پر در آستانه **

   ** در پشت زانـوی غم پژمان نشسته حـیـدر(ع)  **
                                   ** مانده حـسـیـن مظـلوم(ع) حیران در آن میانه **

   ** از نقش خون و دیوار پرسد ز حال زهرا(س)  **
                                    ** وز زخــم سـیـنـه گـیـرد از مــیــخ در نشـانه **

   ** دارد حــســن(ع) شـکـایـت از کـیـنـه مغیره(ل)  **
                                    ** ریـــزد ز دیـــدگـــانـــش یــاقـــوت دانـه دانـه **

   ** بـا پـهـلـوی شـکـسـته چون مـرغ بـال بسته **
                                    ** زهـرا(س) بـه خـون نـشسـته در کـنج آشیانه **


منبع شعر: کتاب زمزمه های مرحوم حاج احمد دلجو، ص 20.

http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/1066/

وبگاه نسیم معرفت در خدمت شما