کنیه ها و القاب مشهور حضرت فاطمه س
49 بازدید
تاریخ ارائه : 9/13/2014 6:20:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

نقل از سایت ستاره بقیع

کنیه ها و القاب مشهور حضرت فاطمه س به شرح ذیل است:

الف – کنیه ها:

امالحسن ، ام الحسین، ام المحسن، ام الائمه، وام ابیها.

ب: القاب:

1- سیده : ( بانو)

2- نوریه: (از جنس نور).

3- إنسیه حوراء: (حوریه ای از جنس انسان)

4- حانیه: (دلسوز و مهربان)

5-عذراء: (دوشیزه)

6- کریمه :(بزرگوار)

7- رحیمه (مهربان)

8- شهید : (شهید شده در راه خدا، و یا شاهد أعمال)

9- عفیفه: (پاکدامن)

10-قانعه: ( رأی به رضای الهی)

11- رشیده:(دلیر )

12- شریفه: (شریف و بزرگوار)

13- حبیبه: (دوست خدا)

14- محرمه : (حرام شده بر آتش ، و یا حرام بر غیر حضرت علی (ع) )

15- صابره : ( شکیبا و بردبار)

16- سلیمه : (بی عیب )

17- مکرمه: ( مورد تکریم خداوند)

18- صفیه : (برگزیده)

19- عالمه : ( دانشمند و دانا)

20- علیمه : (عالم و دانا)

21- معصومه : (بی گناه)

22- مغصوبه: ( آنکه مالش غصب شده )

23- مظلومه : ( مورد ستم قرار گرفته )

24- میمونه: ( مبارک و پر برکت)

25- منصوره : (یاری شده از طرف خداوند)

26- محتشمه: ( با شوکوه)

27- جمیله : ( زیبا )

28- جلیله : (با هیبت و شوکوه)

29- معظمه: ( با عظمت)

30- حامله البلوی: (بلاکش)

31- حلیفته العباده: (هم سوگند و رفیق عبادت)

32- حبیبه الله: (دوست خدا)

33- رکن الهدی: (ستون هدایت)

34- ایه الله: ( نشانه خدا)

35- ایه نبوه: (نشانه رسول)

36- شفیه : (شفاعت کننده)

37- ام الخیره: ( مادر نیکی ها)

38- تفاحه الجنه: ( سیب بهشتی)

39- مطهره: (پاک شده)

40- سیده النساء: (بانوی زنان)

41- بنت المصطفی : ( دختر پیغمبر)

42- صفوه: (برگزیده)

43- موطن الهدی: (پناهگاه هدایت)

44- قره عین المصطفی: (روشنی چشم پیغمبر)

45- بضعه المصطفی: (پاره تن پیغمبر)

46- مهجه قلب المصطفی ( شادی دل پیغمبر)

47- بقیه المصطفی : (بازمانده پیغمبر)

48- حکیمه :(مصلحت دان)

49- فهیمه : (دانا)

50- محزونه: (غمگین)

51- مکروبه : (پر بلا)

52- علیله: (بیمار)

53- عابده: (عبادت کننده)

54- زاهده: (بی اعتناءبه دنیا)

55- قوامه: (موجب پا بر جایی آفرینش )

56- قائمه: (شب زنده دار، و یا به همان معنای قوامه)

57- باکیه: (گریه کننده)

58- صوامه: (بسیار روزه دار)

59- عطوفه: (با عطوفت)

60- رئوفه: (مهربان)

61- حنانه: (با مهر و محبت)

62- بره: (نیکوکار)

63- أنانه: (دردمند ونالان)

64- دوحه النبی: (شاخسار پیامبر)

65-زوجه الوصی: (همسر علی (ع) )

66- عر] غراء: (سفید روی و نورانی)

67- روح أبیه: (جان پدرش )

68- دره بیضاء: (گوهر درخشان)

69- واسطه: (واسطه بین خداو خلق او)

70- ولیه الله: (ولی خدا)

71- سر الله: (راز خدا)

72- أمینه الوحی: (امانت دار وحی إلهی)

73- زجاجه: (شیشه نور)

74- لیله القدر: (شب قدر)

75- عالیه: (بلند مرتبه)

76- مکسوره الضلع: (پهلو شکسته)

77- رفیض الصدر: (پهلو شکسته)

78- خفی القبر: (آنکه قبرش پنهان است)

79- مجهوله القدر: (آنکه قدر و ارزشش ندانسته است)

80- کوثر: (خیر کثیر)

81- شفیقه: (دلسوز امت)

82- حصان: (قلعه امنیت)

83- الحره: (آزاده)

84- مریم کبری: (مریم بزرگتر)

85- بتول: (غیر حائضه تا آخر عمرش )

86- زهره: (نورانی)

87- محتجبه: (با حجاب)

88- محترمه: (با احترام)

89- وارثه سیدالانبیاء: (وارث پیغمبر)

90- موصوفه: (وصف شده در کتابهای آسمانی)

91- و...(المعجم الکبیر، ج (22)، ص(397)


منبع کتاب:عزیز پیامبر فاطمه (س)

http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/1096/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما