135لقب از القاب فاطمه زهرا سلام الله علیها
308 بازدید
تاریخ ارائه : 9/13/2014 7:09:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

نقل ازسایت فاطمة الزهراء س

135لقب از القاب فاطمه زهرا سلام الله علیها

و معلوم شد کثرت اسماء و القاب از برای هر کس دلیل بر شرف قدر و علوّ مقام اوست

و هر لقب هم اشاره به وصف مخصوص مشهور آن موصوف است که از ذکر آن موصوف

شناخته می شود بلکه مشعوف و مسرور می گردد و جنان صدیقه طاهره علیها السلام

به واسطه شرافت ذات مقدسش و اوصاف ممدوحه اش در موارد عد

یده به اسم مبارک

و لقب شریفی که حاکی از آن صفت خاصه است به لسان خدا و ملائکه و ائمه طاهرین

علیهم السلام خوانده شده و در بعضی از موارد هم یک معنی را به عبارات و الفاظ

مختلفه آورده اند و نامیده اند که کثره الاسماء تدل علی شرافه المسمی. و در کتاب

مناقب و کتاب بحارالانوار نقل از مرحوم ابوجعفر قمی (ره) شده که اسماء آن مخدره

بدین گونه است: فاطمه، بتول، حصان، حرّه، یسره، عذرا، زهرا، حورا، مبارکه، طاهره،

زکیه، راضیه، مرضیه، محدثه، مریم کبری، صدیقه کبری، و در آسمان: نوریه، سماویه

و حانیه. [1] و اسماء دیگر غیر از القاب مسطوره و کتب مناقب و دعوات بسیار دیده

شده و حقیر برای میمنت خواستم یکصد و سی و پنج لقب مطابق اسم مبارک حضرت

در این خصیصه نام برده باشم و بیست لقب از القاب که سادات القاب آن بزرگوار است

شرح بدهم و احادیث و اخباری که مقتضی است در هر یک از کتب معتبره استشهاد

نمایم تا این اوراق مبیضه مزین و منور گردد و از سواد آن، مردمک دیده دوستان و

شیعیان روشن و نورانی شود و آن القاب که مشعر بر کمالات ذاتیه و فضائل خارجیه

فاطمه زکیه مرضیه است و در این خصیصه نگاشته می شود بدین گونه است:


اول امة الله،

دوم آنیة الله،

سوم بضعة رسول الله،

چهارم زوجة ولی الله،

پنجم کلمة الله التامه،

ششم حجاب الله المرخی،

هفتم نخبة ابیها،

هشتم سترالله الکبری،

نهم کلمة التقوی،

ششم حجاب الله المرخی،

هفتم نخبة ابیها،

هشتم سترالله الکبری،

نهم کلمة التقوی،

دهم المزوجة فی الملاء الاعلی،

یازدهم الغرة الغراء،

دوازدهم الزهرةالزهراء

سیزدهم العارفة بالاشیاء،

چهاردهم المعروفة فی السماء

پانزدهم سیدة الاماء،

شانزدهم حاملة البلوی،

هفدهم مبشرة الاولیاء،

هیدهم عدیلة مریم،

نوزدهم زجاجة الوحی،

بیستم مشکوة الانوار،

بیست و یکم ثمرة النبوه،

بیست و دوم بقیة النبوه،

بیست و سوم ابنة الصفوه،

بیست و چهارم عقیلة الرساله،

بیست و پنجم والدةالحجج،

بیست و ششم صاحب الجنة الشامیه،

بیست و هفتم فلذة الکبد،

بیست و هشتم تفاحة الفردوس،

بیست و نهم الفاضلة المحدثه،

سی ام جمال الآباء،

سی و یکم شرف الابنا

ء، سی و دوم صفوة الشرف،

سی و سوم معدن الحکمه،

سی و چهارم موطن الرحمه،

سی و پنجم ریحانه النبی،

سی و ششم روح بین جنبی المصطفی،

سی و هفتم المشرقة الرباعیه،

سی و هشتم بیضاء البضه،

سی و نهم ودیعة الرسول،

چهلم الناطقة بالشهادتین،

چهل و یکم الولیدة فی الاسلام،

چهل و دوم شفیعة الامه

، چهل و سوم قلادة الوجود،

چهل و چهارم رکن الدین،

چهل و پنجم الدعوةالمستجابه،

چهل و ششم الطاهرة المیلاد،

چهل و هفتم مقتول الولد،

چهل و هشتم احدی الکبر،

چهل و نهم صاحب المصحف

، پنجاهم، صاحب الاحزان الطویله،

پنجاه و یکم سیدة نساء الجنه،

پنجاه و دوم سیدةالائمه،

پنجاه و سوم سیدة نساء هذه الامه،

پنجاه و چهارم سیدة بنات آدم،

پنجاه و پنجم سیدة تساء الاولین و الاخرین،

پنجاه و ششم الکوکب الدریّ،

پنجاه و هفتم اعز البریه،

پنجاه و هشتم الخیرة من الخیر،

پنجاه و نهم المنعوتة فی الانجیل،

شصتم درة التوحید،

شصت و یکم قرةعین الخلایق،

شصت و دوم لیلة القدر،

شصت و سوم صلوة الوسطی،

شصت و چهارم من برها خیرالعمل،

شصت و پنجم العامله،

شصت و ششم الصابره،

شصت و هفتم الصادقه،

شصت و هشتم المتهجد،

شصت و نهم القانعه،

هفتادم، القانته،

هفتاد و یکم الجنة النابته،

هفتاد و دوم الذرورة الشامخه،

هفتاد و سوم، العابده،

هفتاد و چهارم الشهیده،

هفتاد و پنجم الرشیده،

هفتاد و ششم المضطهده،

هفتاد و هفتم صاحبه القبه الفاطمیه،

هفتاد و هشتم منهده الرکن،

هفتاد و نهم الممتحنه،

هشتادم المغصوبة حقها

، هشتاد و یکم الممنوعة حقها،

هشتاد و دوم الکریمه،

هشتاد و سوم المظلومه،

هشتاد و چهارم التقیه،

هشتاد و پنجم النقیه،

هشتاد و ششم المتعوبه،

هشتاد و هفتم عین المحجه،

هشتاد و هشتم ناحلة الجسم،

هشتاد و نهم ودیعةالمصطفی،

نودم بضعة النبی،

نود و یکم ثالثة الشمس و القمر،

نود و دوم صدف الفخار،

نود و سوم الحبیبه،

نود و چهارم الکتیبه،

نود و پنجم الصفیه،

نود و ششم المیمونة النسل،

نود و هفتم کلمة الطیبه،

نود و هشتم الدرة المنضده،

نود و نهم القدوة المسدده،

صدم خامسة اهل العبا،

صد و یکم النبیله،

صدو دوم الجمیلة الجلیله،

صد و سوم المعصومه،

صد و چهارم العفیفه،

صد و پنجم الوحیده

صد و ششم الوالهه،

صد و هفتم باکیة العین،

صد و هشتم محترقة القلب،

صد و نهم معصبة الرأس،

صد و دهم وسیلة الرضوان،

صد و یازدهم مصباح المنیر،

صد و دوازدهم عروة الوثقی،

صد و سیزدهم سفینة النجاه،

صد و چهاردهم عین الحیوه،

صد و پانزدهم قرار القلب،

صد و شانزدهم زین الفواطم،

صد و هفدهم نور الانوار،

صدو هجدهم ذریعة الشیع،

صد و نوزدهم عیبة العلم،

صد و بیستم وعاء المعرقه،

صد و بیست و یکم حظیرةالقدس،

صد و بیست و دوم سماء الکواکب الدریه،

صد و بیست و سوم سلالة الفخر،

صد و بیست و چهارم فخر الائمه،

صد و بیست و پنجم برزخ النبوة و الولایه،

صد و بیست و ششم بهجة الفؤاد،

صد و بیست و هفتم حجة الله الکبری،

صد و بیست و هشتم مهجة العالم،

صد و بیست و نهم آیت الله العظمی،

صد و سی ام اُرومة العناصر،

صد و سی و یکم جرثومة المفاخر،

صد و سی و دوم ربیبة المکرمه،

صد و سی و سوم عالیة الهمه،

صد و سی و چهارم القائمة فی اللیل،

صد و سی و پنجم الضائمة فی النهار. سیدتنا فاطمه ام الائمه الاطهار

حلیله علی بن ابی طالب صلوات الله علیها و علی والدها و بعلها و

ولدیها اللهم املا قلوبنا من ولائها

و اجر السنتنا بثنائها ولا تجعلها خصیصه لنا ولا مغضبه علینا فی یوم ننتظر شفاعتها

و نرجوا ان نلتجیء بکلانتها و انت اعلم بعواقب الامور و ارحم بمن ربیته فی توالی الدهور


فویل عند ظهور الساعه لمن خصمته عند الشفاعه.
بالجمله آنچه از القاب شریفه بدین عد مستسعد مذکور شد از دعوات و روایات و کلمات علمای

اعلام بوده و معنی هر لقبی اشاره به مطلبی است و مفید کراماتی و روایتی است برای اهل

درایت اما قطره با دریا و ذره با بیضاء کجا تواند برابر شود و القاب شریفه اش به مانند اوصاف

منیفه اش کی به پایان رسد لکن گفته اند و چه نیکو گفته اند:
ان شیئا کله لا یدرک
اعلموا ان کله لایترک
و بعد از این معلوم خواهد شد که تمام این القاب و اوصاف در اسم مبارک فاطمه مندرج است

و این مذنب در این اسم اسامی اثری دیگر دیده ام و مکرر بر منبر اصرار کرده و در باب توسل

به فاطمه زهرا سلام الله علیها آثار آن را می نویسد لیکن منتخب از القاب آن حضرت لقبی

است که منتسب به حضرت ختمی مرتبت باشد مانند بضعه الرسول و نظایر آن. البته

در این انتساب، منسوب و منسوب الیه خرسند می شوند ملاحظه فرمایید کسی

در خطاب به یکی از سادات بگوید ای فرزند پیغمبر یا فرزند علی و فاطمه، چه مقدار آن

سید فرحناک می شود و مقصود از ذکر نسبت دائی به عالی اظهار شرافت و اثبات

فخامت نسب اوست. به عبارت دیگر: این هم یک نحو از تعظیم است و یک قسم

از تکریم چنان که در خانمان بزرگ از ملوک و علمای عظام مرسوم و معمول می باشد

و دیگر لقب بزرگ فاطمه طاهره آن لقبی است که متصف به عبودیت پروردگار باشد

مانند اثبات و اتصال به وجود مبارک سید ابرار؛ پس همان طوری که حضرت رسول

به فرزندی فاطمه افتخار فرمود فاطمه زهرا صد برابر در این نسبت مفاخرت می فرماید

و فخر و شرف هم برای کسی است که آن بزرگوار را بدان لقب عالی بخواند و در زیارات

و دعوات بدان ذکر جمیل یاد کند اگر چه لفظ و ماده هر یک مشابه و ممائل باشد یا

در صورت مختلف و بر حسب معنی متحد نماید چون از زبان اولاد معصومین آن طاهره مطهره

جاری شده البته اثر دیگر دارد و هر لقبی مبین لقب دیگری خلاصه:
وصف رخساره خورشید ز خفاش مپرس
که در این آینه صاحب نظران حیرانند

این الثریا من الثری و النعامه من الکری. بهتر آن است از این سپس در مقام شرح القاب

مأثوره منصوره آن مخدره مستوره برامی که سابقاً وعده داده ام و انجام آن را بر

ذمت همت نهاده ام از آن که مروج شریعت نبوی و مشیت ملت مصطفوی مرحوم مجلسی

طاب ثراه در کتاب بحارالانوار از مرحوم صدوق محمد بن بابویه صدوق (ره) نقل فرمود که

در مصنفات ایشان بیست لقب را مستقیماً و مستقلاً عنوان کرده و بیان معنی آن را ذکر نموده

این جائی فانی اگر چه از درک فیض مطالعه آن مهجور لیکن علی ما هو المقدور اخبار

و احادیثی که از این دو بزرگوار منظور و ملحوظ شد به خصایص عدیده عنوان نموده

و هر یک را کما هو حقه در مقام و محل خود می نگارد.
ای آن که به هر غمی پناهی ما را
در قسمت از این نمد کلاهی ما را

نقل ازسایت فاطمة الزهراء س

[1] مناقب ابن شهرآشوب، 3/406

http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/1105/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما