جبهه ای به گستره همه دنیا
39 بازدید
تاریخ ارائه : 10/16/2014 3:09:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

به نام خدا

جبهه ای به گستره همه دنیا

{باید وب سایت ها وسایت ها و... با سلایق مختلف از ناحیه طلاب وفضلاء وعلماء و... زیاد شود. امروز وظیفه ماها حضور آگاهانه ومدبرانه در فضاهای مجازی است. این فضاها ،خطوط تهاجمی وتدافعی ومانند آن ها دارد. این نبرد ها سخت تر از نبردهای فیزیکی است ونوع شهادت ومجروح شدن درآن جور دیگر است.}

متن از سید اصغر سعادت