هرچه برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند ؟
70 بازدید
تاریخ ارائه : 10/21/2014 10:42:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

هرچه برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند ؟

شخصی دانه های روغنی را از کوه جمع می کرد وبه بقالی می فروخت ومایحتاج خانه را از او می گرفت . روزی بقال با عصبانیت گفت :دانه هایی که برایم آورده ای در هر کیلو صد گرم کم است .دیگر از تو خرید نمی کنم وبه تو جنس نمی دهم .مرد ناراحت شد وگفت راستش آنها را با یک کیلو شکری که از شما خریدم وزن می کنم .


نقل از سایت جستجوگر حقیقت

http://nasimemarefat.parsiblog.com/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما