حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی نصیری گیلانی(2)
776 بازدید
تاریخ ارائه : 9/4/2014 11:10:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

شرح حال

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر علی نصیری گیلانی

 
* فهرست جامع فعالیت ها

فهرست فعالیت های  این ناچیز و بازتاب  آنها در ده محور قابل ارایه است که عبارتند از  : 1. تحصیلات ؛  2. تدریس ها  ؛  3. تالیفات ؛ 4. ترجمه ها ؛ 5. مقالات ؛ 6 . گفتمان ها ؛ 7. هدایت پایان نامه ها ؛  8.  طرح های پژوهشی و آموزشی ؛ 9 . مدیریت ها و مسئولیت های علمی ؛ 10.  تشویق ها و جوایز .
 
 1. تحصیلات
 
1-1 . تحصیلات حوزوی

1. سطوح مقدماتی  (ادبیات ، منطق ، معانی و بیان ، اصول فقه ، معالم و لمعتین)
       الف . مدرسه علمیه امام صادق رشت؛ آیات عظام زاهد و امینیان و حجج اسلام ظهیری و ورامینی
       ب . مدرسه علمیه امام باقر (ع) مشهد ؛ آیه الله دهشت و حجج اسلام دیانی ، کاظمی
       ج . دروس آزاد حوزه علمیه مشهد ؛ آیات عظام فقیه سبزواری و صالحی و حجج اسلام : حجت هاشمی ، واعظی و عاملی
2. سطوح عالیه  (رسایل ، مکاسب و کفایتین) آیات عظام : اعتمادی ، مرتضوی ، رضا زاده
3. دروس خارج فقه و اصول ؛ آیات  عظام : مرتضوی ، رضا زاده ، فلسفی ، مکارم شیرازی ، سبحانی ، میرزا جواد تبریزی ، معرفت
4. دروس کلام و فلسفه : (شرح باب حادی عشر ، بدایه ، نهایه ، شرح تجرید ، شرح منظومه ، اسفار) ؛ اساتید مکرم  : فیاضی ، فیاض صابری ، سبحانی ، آشتیانی و در دو مورد اخیر با استفاده از شروح 
5. دروس عرفان : (فصوص الحکم و تمهید القواعد) با استفاده از شروح 
6.  تفسیر و علوم قرآن  ؛ آیات عظام : معرفت ، سبحانی ، جوادی ، استادی ، خزعلی ، واعظ زاده ، جوادی آملی  
7. علوم و معارف حدیثی ؛ اساتید معظم : شانه چی ، غفاری ، شبیر نجفی 
8.  اخلاق  ؛ آیات عظام : میرزا جواد تهرانی ، علمی نجفی ، طباطبایی ، دهشت
9. زبان عربی ؛ (2 سال) ، دانشگاه علوم اسلامی رضوی
10.  زبان انگلیسی ؛ (3 سال) ، دانشگاه علوم اسلامی رضوی
11.  هیات و نجوم ؛ (1 سال)  ، دانشگاه علوم اسلامی رضوی
12. روانشناسی ؛ (1 سال) ، دانشگاه علوم اسلامی رضوی
 
2-1 . تحصیلات دانشگاهی

1. کارشناسی ادیان و عرفان ، دانشکده الاهیات دانشگاه فردوسی مشهد ، 1375
2. کارشناسی علوم قرآن و حدیث ، دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، 1375
3. کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث ، دانشکده الاهیات دانشگاه تهران ، 1378
4. دکترای علوم قرآن و حدیث ، دانشکده الاهیات دانشگاه تهران ، 1382
 
2. تدریس ها 

فقه  و اصول ، علوم قرآن و معارف  تفسیری ، علوم  و معارف حدیثی ، اخلاق و معارف اسلامی در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد  و دکترا  در مراکز ذیل :
حوزه علمیه مشهد ، دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، حوزه شهید شاه آبادی مشهد ، مکتب رقیه مشهد ، دانشگاه فردوسی مشهد ، مرکز تخصصی تفسیر قم ، جامعة المصطفی العالمیة قم ، دانشکده علوم حدیث تهران ، مرکز تخصصی تفسیر قم ، مرکز تخصصی نهج البلاغه قم ، دانشگاه مذاهب اسلامی تهران ، مرکز تخصیی کلام اسلامی قم ، مرکز تخصصی حدیث قم ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، دانشگاه معارف اسلامی قم .
 
3. تالیفات 
 
1-3 . تالیفات انتشار یافته
1. درسنامه علم حدیث ، مرکز مدیریت حوزه  علمیه خواهران ، (متن درسی خواهران طلبه پایه ششم) ، 1381
2. آشنایی با علوم حدیث ، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم ،  (متن درسی طلاب پایه ششم) ، 1382 .
3. حدیث شناسی (2 جلد) ،  مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران ، 1383
4. تفسیر موضوعی (گروهی) ، (متن درسی گروه معارف) ، دفتر نشر معارف ، 1384
5. آشنایی با جوامع حدیثی شیعه واهل سنت (متن درس کارشناسی ارشد) ، مرکزجهانی علوم اسلامی ، 1385
6. آشنایی با تاریخ و منابع حدیث (ویژه طلاب اهل سنت) ، مرکزجهانی علوم اسلامی ، 1385
7. رابطه متقابل کتاب وسنت ، پزوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی ، 1386
8. قرآن و هنر ، انتشارات مرکز تحقیقات قرآن کریم المهدی ، 1386
9. بررسی مکتب تفسیری صدرالمتالهین ، بنیاد حکمت ملاصدرا ، 1386
10. نزاهت قرآن از تحریف ، تحقیق و تنظیم دروس آیه الله جوادی آملی ، انتشارات اسراء ، 1383  
11. معرفت قرآنی (5 جلد) ، مجموعه مقالات همایش استاد معرفت ، 1387
12. قرآن  شناسی ، کانون اندیشه جوان ، 1389
13. امام حسین (ع) پیشوای روشنایی ها ، انتشارات وحی و خرد ، 1389
 
2-3 . تالیفات در دست انتشار
1. همسر گزینی ، نشر معارف
2. روش شناسی تفسیر ، انتشارات وحی و خرد
3. نقد نظریه سروش در زمینه وحی قرآنی ، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
4. روش شناسی نقد احادیث ، انتشارات وحی و خرد
 
3-3 . تالیفات مخطوط و در دست تدوین
1. سازمان روحانیت ، کاستی ها و بایستگی ها (مخطوط)
2. مبانی تاویل (مخطوط)
3. مبانی و قواعد فهم احادیث
4. خداشناسی از منظر قرآن
5. درسنامه علوم قرآنی
 
4.  ترجمه ها

1. تحریف ناپذیری قرآن ، انتشارات سمت و التمهید ، 1379
2. وفاق اجتماعی در سخن و سیره معصومان ، وزارت ارشاد ، 1379
3. تبلیغ در کتاب و سنت ، دار الحدیث ، 1380
4. تاریخ فرهنگی و سیاسی اسلام ، دائره المعارف فقه اهل بیت (ع) ، در دست انتشار
5. ترجمه جلد پنجم التمهید فی علوم القرآن ، انتشارات التمهید ، در دست انتشار
6. اسرائیلیات در تفسیر ، ترجمه کتاب ابو شهبه
 
5. مقالات
 
1- 5 .  مقالات قرآنی

1. جری و تطبیق در تفسیر المیزان ، فصلنامه دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، شماره 1 ، 1375
2. پژوهشی پیرامون آیه نفر ، فصلنامه دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، شماره 2 ، 1375
3. نقد نظریه نسخ در قرآن ، فصلنامه دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، شماره 3 ، 1375
4. جایگاه قرآن (سرمقاله) ، فصلنامه دانشگاه رضوی ، شماره 1 ، 1375
5. میلاد پیامبر الهام بخش وحدت (سرمقاله) ، فصلنامه دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، شماره 2 ، 1375
6. سیمای زن در اسلام (سرمقاله) ، فصلنامه دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، شماره 3 ، 1375
7. تفسیر به رأی ، فصلنامه دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، شماره 4 ، 1377
8. روزه از منظر کتاب و سنت ، ماهنامه گلستان قرآن ، 1383
9. مرز تحدی ، فصلنامه اندیشه حوزه ، شماره 5 ، 1375
10. تاویل قرآن از نگاه تحقیق (1) فصلنامه بینات ، شماره 16 ، 1377
11. تاویل قرآن از نگاه تحقیق (2) فصلنامه  بینات  ، شماره 17 ، 1377
12. ضوابط تاویل ، فصلنامه بینات ، شماره 18 ، 1378
13. استواران درعلم وتاویل قرآن ، فصلنامه بینات ، شماره20 ، 1378
14. جستاری درقرآن پژوهی ازنگاه امام خمینی  ، فصلنامه بینات ، شماره22 - 23 ، 1378
15. معرفی کتاب التفسیروالمفسرون از آیت الله معرفت ، فصلنامه بینات ، شماره 20 ، 1378
16. درآمدی بر زیبا شناسی ازنگاه قرآن ، فصلنامه اندیشه حوزه ، شماره 14 ، 1378
17. انگیزه های مخالفت با مقوله های هنری دربوته نقد ، فصلنامه اندیشه حوزه ، شماره 15 ، 1387
18. کاستی ها و بایستگی های سازمان روحانیت ، فصلنامه اندیشه حوزه ، شماره 15 ، 1378
19. عوامل پیدایش اختلاف قرائات ، فصلنامه بینات ، شماره 26 ، 1379
20. تجلی قرآن در نهج البلاغه ، فصلنامه بینات ، شماره 28 ، 1379
21. قرآن و زبان نمادین ، فصلنامه معرفت ، شماره 35 ، 1379
22. رابطه متقابل کتاب و سنت ، فصلنامه علوم حدیث ، شماره 15 ، 1379
23. نقد نظریه نسخ از آیت الله خویی ، فصلنامه  بینات ، شماره 31 ،1380
24. مبانی تفسیر عرفانی امام خمینی ، مجموعه مقالات کنگره امام خمینی و عرفان ، ج 5 ، 1381
25. ماهیت و مراتب وحی از نگاه صدرالمتالهین ، فصلنامه قبسات ، شماره 29 ، 1382
26. رازجاودانگی قرآن (1-3) ، دو هفته نامه گلستان قرآن ، شماره 167- 169 ، 1382
27. علامه شعرانی قرآن پژوهی فرزانه ، فرزانه ناشناخته (یاد نامه علامه شعرانی) ، 1382
28. پیام آیه نفر به حوزه های علمیه ، موسس حوزه (یاد نامه شیخ عبدالکریم حایری) ، 1383
29. زبان قرآن ، مجموعه مقالات کنگره جهانی بزرگداشت ملاصدرا ، بنیاد حکمت ملا صدرا ، 1382
30. تفسیر ظاهری و باطنی از نگاه ملا صدرا ، پژوهش نامه قرآن و حدیث ، شماره 2 ، 1382
31. آثار باستانی ، دائره المعارف قرآن ، جلد 1 ، 1382
32. آتش بس ، دائره المعارف قرآن ، جلد 2 ، 1382
33. آل موسی وآل هارون  ، دائره المعارف قرآن ، ج 1 ، 1382
34. آدم ربانی ، دائره المعارف قرآن ، جلد 1 ، 1382
35. اتّحاد ، دائره المعارف قرآن ، ج 2 ، 1383
36. اختلاف ، دائره المعارف قرآن ، ج 2 ، 1383
37. اَحد ، دائره المعارف قرآن ، ج 2 ، 1383
38. اذیّت ، دائره المعارف قرآن ، ج 2 ، 1383
39. اشراط الساعه ، دائره المعارف قرآن ، ج 3 ، 1384
40. اُسید بن حُضَیر ، دائره المعارف قرآن ، ج 4 ، 1383
41. امت ، دائره المعارف قرآن ، ج 4 ، 1385
42. اهل کتاب ، دائره المعارف قرآن ، ج 5 ، 1385
43. مکی و مدنی ، دانشنامه قرآن شناسی ، 1385.
44. رابطه قرآن و سنت ، دانشنامه قرآن شناسی ، 1386
45. نگاهی به کتاب صیانه القرآن من التحریف  ، فصلنامه بینات ، شماره 44 ، 1383
46. ویژگیهای بیانی قرآن ، فصلنامه پژوهش وحوزه ، شماره 19-20 ، 1383
47. ماهیت ماورایی قرآن از نگاه صدر المتالهین ، فصلنامه مقالات و بررسی ها  ، 1384
48. مبانی تفسیر موضوعی ، فصلنامه اندیشه نوین دینی ، شماره 3 ، 1384
49. ماهیت و مولفه های تفسیر به رأی از نگاه امام خمینی ، فصلنامه طلوع ، 1385
50. ویژگی های قرآن از نگاه امام خمینی ، فصلنامه شیعه شناسی ، 1385
51. ماهیت ماورایی قرآن از نگاه امام خمینی ، همایش بزرگداشت اندیشه های قرآنی امام ، 1385
52. نقش مبانی کلامی در تفسیر آیات قرآن ، فصلنامه اندیشه نوین دینی ، شماره 4 - 5 ، 1385
53. رخدادهای آخر الزمان از نگاه قرآن  ، فصلنامه انتظار نور ، 1385
54. بررسی تطبیقی ترجمه های بیستگانه قرآن  ، فصلنامه بینات ، شماره 49 – 50 ، 1385
55. فلسفه علوم قرآنی ، فصلنامه قبسات ، شماره  39-40  ، 1385
56. مولفه های اعجاز بیانی قرآن ، همایش زیباشناسی قرآن ، 1385
57. روش شناسی شیوه راغب اصفهانی در کتاب مفردات ، همایش قرآن و نیازهای جامعه ، 1385
58.  رویکرد علمی به قرآن ، ضرورت ها و چالش ها ، فصلنامه قرآن و علم ، شماره 1 ، 1386
59. ملا صدرا و رویکرد فلسفی  به قرآن ، همایش ملی  قرآن و علوم ، 1385
60. کربلایی کاظم و تحریف ناپذیری قرآن ، مجموعه مقالات همایش کربلایی کاظم ساروقی ، 1386
61. اعجاز قرآن از منظر علامه بلاغی ، مجموعه مقالات کنگره علامه بلاغی ، 1387
62. نقد و بررسی مقاله قرآن و علم دائره المعارف لیدن ، فصلنامه قرآن و مستشرقان ، شماره 3 ، 1387
63. نقد و بررسی کتاب التمهید فی علوم القرآن ، معرفت قرآنی (مجموعه مقالات کنگره استاد معرفت) ، 1387
64. نقد و بررسی کتاب صیانة القرآن ، معرفت قرآنی (مجموعه مقالات کنگره استاد معرفت) ، 1387
65. بررسی تطبیقی قرآن و کتاب مقدس ، فصلنامه قبسات ، شماره 44 ، 1386 
66. شهید مطهری و عشق به قرآن ، مجموعه مقالات همایش اندیشه های قرآنی شهید مطهری ، 1387
67. اعجاز قرآن از منظر شهید مطهری ، مجموعه همایش اندیشه های قرآنی شهید مطهری ، 1387
68. بهشت و ثواب ، دانشنامه قرآن شناسی ، 1387
69. قرآن و علوم حدیث ، دانشنامه قرآن شناسی ، 1387
70. معرفی تفسیر ملا صدرا ، دانشنامه تشیع ، کالج لندن ، 1387
71. رابطه قرآن و سنت ، دانشنامه تشیع ، کالج لندن ، 1387
72. نقد نظریه راهیافت خطا در قرآن ، فصلنامه اندیشه نوین دینی ، شماره 7 ، 1387
73. نقش جبرئیل در فرآیند وحی قرآنی ، فصلنامه قبسات ، شماره 48 ، 1387
74. رابطه قرائات قرآن و تحریف ، ماهنامه معارف ، شماره 1 ، 1387
75. آسمان های هفتگانه از منظر قرآن ، فصلنامه کاوش های دینی ، شماره 1 ، 1388
76. تفسیر به رأی ، هفده گفتار قرآنی (مجموعه نشست های علمی نمایشگاه بین المللی قرآن) ، 1387
77. شیوه شناسی تفسیر ، هفده گفتار قرآنی (مجموعه نشست های علمی نمایشگاه بین المللی قرآن) ، 1387
78. نقد نظریه راهیافت خطا در آموزه های قرآن با تکیه به پدیده شهاب سنگ ها ، فصلنامه کتاب نقد ، 1389
79. نقش مبانی ادبی در تفسیر ، فصلنامه علوم و معارف قرآن ، 1388
80.  امکان و جواز تفسیر ، فصلنامه علوم و معارف قرآن ، 1389
 
 2- 5. مقالات حدیثی

1. معیارهای نقد احادیث از نگاه علامه طباطبایی ، مرزبان عقل و وحی (یادنامه علامه) ، 1381
2. نگاهی به کتاب شرح حدیث جنود عقل وجهل ، فصلنامه علوم حدیث ، شماره 14 ، 1378
3. معرفی پایان نامه های حدیثی ، فصلنامه علوم حدیث ، 1381
4. علامه مجلسی و تعامل با روایات تفسیری ، فصلنامه علوم حدیث ، شماره 22 ، 1380
5. بررسی شرح صدرالمتالهین براصول کافی ، فصلنامه علوم حدیث ، شماره 24 ، 1381
6. علامه مجلسی و نقد دیدگاه های فلسفی ، فصلنامه علوم حدیث ، شماره 26 ، 1381
7. سیمای امیر مومنان از منظر نهج البلاغه ، فصلنامه مطالعات شیعه شناسی ، شماره 10 ، 1384
8. اقتراح بررسی معیارهای نقد حدیث ، فصلنامه شیعه شناسی ، شماره 11 ، 1384
9. فلسفه علوم حدیث ، فلسفه های مضاف (همایش بزرگداشت استاد آشتیانی) ، 1385
10. تبار شناسی روایات طبی ، فصلنامه انجمن قرآن و حدیث ، شماره 4 ، 1387
11. حدیث ذباب آموزه ای طبی یا حدیثی مجعول ، فصلنامه علوم حدیث ، شماره 42 ، 1386
12. قرآن و علوم حدیث ، دانشنامه قرآن شناسی ، 1387
13. نقل به معنا از نگاه علامه شعرانی ، مجموعه مقالات همایش علامه شعرانی ، 1387
14. هاروت و ماروت ، فصلنامه علوم حدیث ، شماره 49 - 50  ، 1388
15. نقد و بررسی کتاب مراه العقول ، مجموعه مقالات کنگره ثقه الاسلام کلینی ، 1387
 
   3-5. مقالات کلامی

1. هنر موسیقی از نگاه کتاب و سنت ، مجموعه مقالات کنگره بین المللی هنر، 1381
2. علامه مجلسی ونقد دیدگاههای فلسفی ، فصلنامه علوم حدیث ، شماره 26 ، 1381
3. سیره سیاسی امام علی (ع) ، فصلنامه علوم سیاسی ، شماره 31 ، 1384
4. پیوند ناگسستنی خاتمیت با ولایت ، فصلنامه کتاب نقد ، شماره 38 ، 1385
5. دکترین مهدویت ، پرسش ها و چالش ها ، همایش مهدویت ، 1385
6. بازکاوی قرائت های مختلف از پدیده منجی گرایی و آرمان شهری ، مجموعه مقالات همایش مهدویت ، 1385
7. پیامبر تفسیرگر دین ، همایش گفتگوی ادیان ، 1385
8. نگاهی به پدیده انتظار و آثارحیاتبخش آن ، فصلنامه انتظار موعود ، شماره 24 ، 1387
9. اباحه گری آفت دین داری ، فصلنامه کتاب نقد ، شماره 40 ، 1385
10. نقش عاشورا در بازسازی مفاهیم دینی ، فصلنامه کتاب نقد ، شماره 41 ، 1385
11. استاد معرفت و دفاع  از حریم ولایت ، معرفت قرآنی (مجموعه مقالات کنگره استاد معرفت) ، 1387
12. جغرافیای سیاسی جهان در عصر ظهور ، مجموعه مقالات همایش دکترین مهدویت ، 1387
13. مقامات پیامبر اکرم (ص) ، هفده گفتار قرآنی (مجموعه نشست های علمی نمایشگاه بین المللی قرآن ) ، 1387
14. برهان پذیری خداوند ، همایش قرآن و نهج البلاغه ، 1388
15 .  برهانی بر ردّ نظریه منشأ بشری دانستن قرآن  ، خردنامه همشهری ،  شماره 55 ، 1389
 
  4- 5. مقالات اخلاقی

1. نقش الگوها در تربیت ، مجموعه مقالات کنگره امام علی (ع)  ، 1374
2. نقش خانواده در تربیت فرزندان ، سمینار نظام خانواده در اسلام ، گرمسار ،1374
3. نقش الگوها در تربیت ، مجموعه مقالات کنگره امام علی (ع)  ، 1374
4. نقش خانواده در تربیت فرزندان ، سمینار نظام خانواده در اسلام ، گرمسار ،1374
5. مبانی اخلاق نظری از دیدگاه ملا مهدی نراقی ، مجموعه مقالات کنگره فاضلین نراقی ،1380
6. دعا در مکتب علوی ، دانشنامه امام علی (ع) ، 1380
7. ویژگی های اخلاق علمی آیه الله معرفت ، گلستان قرآن ، شماره 199 ، 1383
8. خود شیفتگی آفت کمال انسانی ، 1387
9. استاد معرفت از منظر اخلاق علمی ، معرفت قرآنی (مجموعه مقالات کنگره بزرگداشت استاد معرفت) ، 1387
10. اخلاق جنسی ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، 1388
 
 
  5 -5 .  مقالات عرفانی

1. نقد آموزه های  صوفیه از منظر امام صادق (ع) ، فصلنامه کتاب نقد ، شماره 39 ، 1385
2. عشق مجازی از منظر عرفان اسلامی ، فصلنامه کتاب نقد ، شماره 43 ، 1386  
3. ماهیت و شاخصه های رویکرد های نوین عرفانی ، همایش عرفان و معنویت های نوگرا ، 1387
4. عشق مجازی ، چالش ها و آسیب ها ، فصلنامه دانشگاه اسلامی ، شماره 40 ، 1388
 
6-5. مقالات اجتماعی

1. کاستی ها و بایستگی های تبلیغ ، شکوه فقاهت (یادنامه آیت الله بروجردی ) ، 1379
2. تحقیق در حوزه  ضرورت ها و چالش ها ، فصلنامه حوزه و پژوهش ، شماره 5 ، 1380
3. آموزش و پرورش ، بازکاوی چالش ها و کاستی ها ، فصلنامه کتاب نقد ، شماره 45 ، 1386
4. کارکرد عدالت در تعاملات اجتماعی ، فصلنامه انتظار ، شماره 27 ، 1387
 
* مقالات علمی _ پژوهشی

1. ماهیت ماورایی قرآن از نگاه صدر المتالهین ، فصلنامه مقالات و بررسی ها  ، 1384
2. مبانی تفسیر موضوعی ، فصلنامه اندیشه نوین دینی ، شماره 3 ، 1384
3. نقش مبانی کلامی در فهم و تفسیر آیات قرآن ، فصلنامه اندیشه نوین دینی ، شماره  5 – 4 ، 1385
4. بررسی تطبیقی قرآن و کتاب مقدس ، فصلنامه قبسات ، شماره 44 ، 1386  
5. نقد نظریه راهیافت خطا در قرآن ، فصلنامه اندیشه نوین دینی ، شماره 7 ، 1387
6. نقش جبرئیل در فرآیند وحی قرآنی ، فصلنامه قبسات ، شماره 48 ، 1387
7. تبار شناسی روایات طبی ، فصلنامه انجمن قرآن و حدیث ، شماره 4 ، 1387
8. حدیث ذباب آموزه ای طبی یا حدیثی مجعول ، فصلنامه علوم حدیث ، شماره 42 ، 1386
9. هاروت و ماروت ، فصلنامه علوم حدیث ، شماره 49 - 50  ، 1388
10. عشق مجازی ، چالش ها و آسیب ها ، فصلنامه دانشگاه اسلامی ، شماره 40 ، 1388
 
 * مقالات ترجمه ای

در سال های 1378 _ 1380 تعداد 15 مقاله از مقالات فقهی فصلنامه فقه اهل بیت (ع) با ترجمه
این ناچیز منتشر شده است .
 
6 . گفتمان ها
 
1-6.  کنگره ها و همایش های علمی

1. سمینار نظام خانواده (گرمسار) ،  مقاله نقش والدین در تربیت فرزندان ، 1374
2. کنگره امام علی(ع) (تهران) ، مقاله نقش الگوها در تربیت ، 1375
3. کنگره جهانی ملاصدرا (تهران) ، مقاله زبان قرآن ، 1377
4. کنگره بزرگداشت فاضلین نراقی (قم) ، مقاله مبانی اخلاق نظری از دیدگاه ملا مهدی نراقی ، 1380
5. کنگره امام خمینی و حکومت دینی (قم) ،  مقاله زعامت دینی و مشروعیت ولایت فقیه ، 1381
6. کنگره بین المللی هنر (تهران) ، مقاله هنر موسیقی از نگاه کتاب و سنت ، 1381
7. کنگره امام خمینی وعرفان (قم) ، مقاله مبانی تفسیرعرفانی امام خمینی ،  1382
8. همایش تقریب میان مذاهب اسلامی (زاهدان) ، مقاله نقد احادیث وگامهای تاریخی آن ، 1382
9. همایش نکوداشت آیه الله معرفت (قم) ، مقاله ویژگی های اخلاق علمی آیه الله معرفت ، 1384
10. همایش اندیشه های قرآنی امام خمینی (قم) ، مقاله مولفه های تفسیر به رأی از نگاه امام خمینی ، 1384
11. همایش زیباشناسی قرآن ، (تهران) مقاله مولفه های اعجاز بیانی قرآن ، 1385
12. همایش  آموزه های طب نبوی (رفسنجان) مقاله تبار شناسی روایات طبی ، 1385
13. کنگره بین المللی دکترین مهدویت ، مقاله بازکاوی قرائت های مختلف از پدیده آرمان شهری ، 1385
14. همایش قرآن و علوم (تهران) ، مقاله رویکرد علمی به قرآن ،ضرورت ها و چالش ها ، 1385
15. همایش قرآن و نیاز های جامعه (اصفهان) ، مقاله بررسی روش راغب در کتاب المفردات ، 1386
16. همایش تجلیل از استاد آشتیانی (قم) ، مقالات : فلسفه علوم قرآنی و فلسفه علوم حدیث ، 1386
17. کنگره علامه بلاغی (قم) ، مقاله اعجاز علمی قرآن از منظر علامه بلاغی ، 1386
18. کنگره تجلیل از کربلایی کاظم ساروقی (اراک) ، مقاله  کربلایی کاظم و تحریف ناپذیری قرآن ، 1386
19. همایش معنویت و عرفان های نو ظهور (تهران) ، مقاله ماهیت و شاخصه های رویکرد های نوین عرفانی ، 1387
20. همایش استاد معرفت مفسر و قرآن پژوه فرزانه ، (دبیر همایش و ارایه 4 مقاله) ، 1387
21.  همایش تجلیل از علامه شعرانی ، مقاله نقل به معنا از نگاه علامه شعرانی ، 1387
22. همایش اندیشه های قرآنی شهید مطهری ، دو مقاله : مطهری و عشق به قرآن ؛ اعجاز قرآن ، 1387
23. کنگره بین المللی دکترین مهدویت ، مقاله جغرافیای سیاسی جهان در عصر ظهور ، 1387
24. کنگره بین المللی ثقه الاسلام کلینی ، مقاله نقد و بررسی کتاب مرآه العقول ، 1387
25. همایش ملی روحانیت و نسل جوان ، مقاله روحانیت و جوانان ، 1388

6-2. کارگاه های آموزشی

1. شیطان شناسی ، دانشگاه علوم پزشکی زنجان ، 1383
2. شیطان شناسی ، دانشگاه  تربیت معلم آذربایجان ، 1383
3. آشنایی بافرقه های منحرف نو ظهور ، دانشگاه علوم پزشکی زنجان ، 1383
4. آموزش علوم و معارف قرآن ، سازمان تبلیغات  اسلامی استان گیلان  ، (30 جلسه) ، 1383
5. شیوه شناسی تفسیر  ، دانشگاه رفسنجان ، 1384
6. شیوه شناسی تفسیر ، دانشگاه شیراز ، 1384
7. روش تدوین پایان نامه های حدیثی ، جامعه اهل البیت العالمیه ، 1384
8. مدرسه علمیه حجتیه ، کارگاه پایان نامه نویسی ، 1384
9. شیوه شناسی  تفسیر و پژوهش های قرآنی ، مشهد ، ویژه اساتید معارف کشور ، 1384
10. روش شناسی تفسیر ، مشهد ویژه اساتید دانشگاه آزاد اسلامی ، 1384
11. روش شناسی و مراحل تفسیر ، دانشگاه مازندران ،  1385
12. بررسی سیره اخلاقی پیامبر (ص) ، سازمان تبلیغات اصفهان ، 1385
13. روش شناسی مطالعات و پژوهش های قرآنی ، سازمان تبلیغات اسلمی گیلان ، 1385
14. مبانی و قواعد تفسیر ، مشهد ، ویژه اساتید معارف  کشور ، 1385
15. روش شناسی تفسیر ، مشهد ، ویژه اساتید دانشگاه آزاد اسلامی ، 1385
16. سیره نبوی ، سازمان تبلیغات اسلامی کرمان ، 1385
17. اعجاز علمی قرآن ، دانشگاه کردستان ، 1386
18. نقد شبهات قرآنی ، دانشگاه آزاد بوشهر ، 1386
19. روش تدریس و تحقیق تفسیر ترتیبی ، حوزه علمیه قم ، ویژه اساتید ، 1386
20. نقد شبهات قرآنی ، دانشگاه آزاد تفرش ، 1387
21. نقد شبهات قرآنی ، دانشگاه شیراز ، 1387
22. روش شناسی تفسیر ، حوزه علمیه اصفهان ، 1388
23 . نقد شبهات در زمینه حقوق زنان ، دانشکده بنت الهدی ، 1388
24. نقد شبهات در زمینه حقوق زنان ، دانشگاه صنعتی شیراز ، 1388
 
3-6. میز گردها ی علمی

1. مبانی علامه طباطبایی دربرخورد با روایات ، نمایشگاه بین المللی قرآن ، 1381
2. شیوه شناسی مطالعات وپزوهشهای قرآنی ، نمایشگاه بین المللی قرآن ، 1382
3. بررسی شیوه علامه طباطبایی در تفسیرالمیزان ، مدرسه عالی امام خمینی ، 1382
4. نقد کتاب فرهنگ آفتاب ، خانه پژوهش ارشاد قم ، 1383
5. نقد کتاب انوار القرآن ، انجمن قرآن پژوهی حوزه علمیه قم ،  1384
6. مقامات معنوی پیامبر ، نمایشگاه بین المللی قرآن کریم ، 1385
7. ماهیت تفسیر به رأی ، نمایشگاه بین المللی قرآن کریم ، 1385
8. شیوه شناسی تفسیر ، نمایشگاه بین المللی قرآن کریم ، 1385
9. اندیشه های قرآنی استاد معرفت ، دفتر تبلیغات اسلامی مشهد ،1385
10. حقوق زن و آموزه های  نبوی ، تهران نمایشگاه پیامبر اعظم ، 1385
11. عرفان و معنویت ، کانون اندیشه جوان ، (4جلسه) ، 1385
12. نقد و بررسی شبهات در زمینه وحی و نبوت ، نمایشگاه بین المللی قرآن کریم ، 1387
13. نقد شبهات در زمینه وحی قرآنی ، مشهد ، ویژه دانشجویان خارج از کشور ، 1387
14. قرآن و هنر ، نمایشگاه بین المللی قرآن ، 1387 
15. نقد فیلم فتنه ، دانشگاه معارف اسلامی ، 1387
16. نقد کتاب تاریخ گذاری قرآن ، خبرگزاری ایکنا ، 1387
17. علامه طباطبایی و نقد شبهات قرآنی ، دفتر تبلیغات خراسان ، 1387
18 . نقد شبهات در زمینه عصمت ، دانشکده علوم قرآنی شیراز ، 1388
19. نقد ترجمه تفسیر صافی ، انجمن قرآن پژوهی ، 1388
20. نقد شبهات حقوق زنان ، انجمن قرآن پژوهی ، 1388
21 . ایثار و شهادت از منظر قرآن ، خبرگزاری ایکنا ، 1388
 
4-6 . برنامه های درسی تولیدی

1. اخلاق اسلامی ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، (18 درس) ، 1385
1. درسنامه علوم حدیث ، حوزه علمیه خواهران ، (30 درس) ، 1387
 
7. هدایت پایان نامه ها

1. شخصیت حضرت زهرا (س)  از منظر تفاسیر اهل سنت ، مرکز جهانی علوم اسلامی ، 1383 (استاد راهنما)
2. بررسی روایات فضایل امام علی (ع) در صحاح سته ، مرکز جهانی علوم اسلامی ، 1383 (استاد مشاور )
3. سیمای صحابه در قرآن و حدیث ، مرکز جهانی علوم اسلامی ، 1383 (استاد راهنما)
4. نسبت دین و دنیا از منظر نهج البلاغه ، مرکز جهانی علوم اسلامی ، 1384 (استاد راهنما)
5. مقایسه  کافی با صحیح بخاری در بخش خداشناسی ، مرکز جهانی علوم اسلامی ، 1384(استاد راهنما)
6. بررسی جایگاه  کافی و نقد و بررسی کتاب کسر الصنم ، مرکز جهانی علوم اسلامی ، 1384 (استاد راهنما)
7. بررسی مکاتب حدیثی شیعه تا سده چهارم ، دانشگاه قم ، 1384 (استاد مشاور)
8. دور الصحیفه السجادیه فی تربیه الفرد و المجتمع ، جامعه اهل البیت العالمیه ، قم ، 1384 (استاد راهنما)
9. رضا و توکل از نگاه قرآن و روایات ، مرکز جهانی علوم اسلامی ، 1384 (استاد مشاور)
10. علوم قرآن در نهج البلاغه ، دانشگاه پیام نور ، 1385 (استاد راهنما)
11. التکافل الاجتماعی فی القرآن ، مرکز جهانی علوم اسلامی ، 1385 (استاد راهنما)
12. الولایه و دورها فی المجتمع من منظور القرآن الکریم ، 1386  (استاد مشاور)
13. السور القرآنیه و خصائصها ، مرکز جهانی علوم اسلامی ، 1386 (استاد راهنما)
14. منهج اهل السنه فی نقد الاحادیث ، جامعه اهل البیت العالمیه ، 1387 (استاد مشاور)
15. آسیب شناسی روایات تفسیری ،  مرکز المصطفی العالمیه ، 1387 (استاد راهنما)
16. بررسی روایات تفسیری مهدویت ، دانشکده علوم قرآن قم ، 1387 (استاد راهنما)
17. آموزه های تربیتی سوره مبارکه یوسف ، حوزه علمیه قم ، 1387 (استاد مشاور)
18. جایگاه عقل در تفاسیر دوران معاصر، حوزه علمیه قم ، 1387 (استاد راهنما)
19. احباط و تکفیر از منظر قرآن ، حوزه علمیه قم ، 1388 (استاد راهنما)
20. اعجاز عددی از منظر قرآن ، حوزه علمیه قم ، 1388 (استاد راهنما)
21. دیدگاه ها و نوآوری های استاد معرفت ، دانشکده اصول الدین (مقطع دکترا) ، 1389 (استاد مشاور)
22. مولفه های اعتقادی تشیع ، دانشکده الاهیات ، 1389 (استاد مشاور)
23 . اخلاق جنسی از منظر قرآن ، دانشگاه معارف اسلامی ، 1389 (استاد راهنما)
24 . نقد شبهات مستشرقان در زمینه آیات علمی قرآن ، دانشگاه معارف اسلامی ، 1389 (استاد راهنما)
25 .  انسجام ساختاری و محتوایی قرآن و نقد شبهات در این زمینه ، دانشگاه معارف اسلامی ، 1389 (استاد راهنما)
 
8.  طرح های پژوهشی و آموزشی
 
1. تدوین طرح پژوهش دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، 1375
2. تدوین طرح پژوهش حوزه علمیه خراسان ، 1375
3. تدوین برنامه درسی حوزه علمیه مکتب رقیه مشهد ، 1375
4. همکاری در تدوین برنامه آموزشی مدرسه عالی شهید نواب مشهد ، 1377
5. مشارکت در تدوین برنامه درسی کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده علوم حدیث ، 1380
6. تدوین برنامه درسی مرکز تخصصی علوم حدیث حوزه در مقطع کارشناسی و همکاری در تدوین برنامه مقطع ارشد این مرکز ، 1384
7. همکاری در تدوین برنامه های درسی رشته علوم قرآن و حدیث جامعه المصطفی العالمیة ، 1384
8. تدین برنامه درسی رشته علوم حدیث در مقطع دکترا جامعة المصطفی العالمیة ، 1385
9. طراحی و پیشنهاد برنامه آموزشی «نقد شبهات قرآنی» برای سطح 4 حوزه ، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ، 1387
 
9 . مدیریت ها و مسئولیت های علمی
  
1. مدیر گروه علوم قرآنی دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، 1372- 1377
2. بنیان گذار و مدیر بخش پژوهش دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، 1375 – 1378
3. سردبیر فصلنامه داخلی دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، 1375 – 1378
4. مدیر پژوهش دانشکده علوم حدیث ، 1378 – 1382
5. مدیر گروه معارف دائره المعارف قرآن کریم ، 1379 - 1380
6. مدیر گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ، 1384 – 1387
7. دبیر علمی همایش نکوداشت مرحوم استاد معرفت ، 1387
8. دبیر علمی همایش قرآن و نهج البلاغه ، 1389
9. عضو کمیته مشورتی کمیسیون فرهنگی مجمع تشخیص مصیلحت نظام ، 1387
10. بنیان گذار و مدیر موسسه معارف وحی و خرد
11. مدیر گروه قرآن و متون اسلامی دانشگاه معارف اسلامی
12. عضو کمیته حدیث حوزه علمیه قم
13. عضو شورای آموزش مرکز تخصصی حدیث
14. عضو شورای پژوهش دانشگاه علوم و معارف اسلامی
15. عضو موسس و عضو  هیات مدیره مرکز تحقیقاتی قرآن کریم المهدی (ع)
16. عضو هیات رئیسه انجمن قرآن پژوهی حوزه علمیه قم
17. عضو شورای علمی دانشنامه قرآن شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
18. عضو شورای تحریریه فصلنامه پژوهش های میان رشته ای قرآن
19. عضو شورای تحریریه فصلنامه اندیشه نوین دینی
20. عضو شورای تحریریه فصلنامه کاوش های دینی
21. عضو شورای تحریریه ماهنامه راه قرآن
22. عضو شورای مشورتی فصلنامه علوم و معارف قرآن
23 . عضو بنیاد ملی نخبگان

10.  تشویق ها و جوایز
 1. رتبه ممتاز حوزه علمیه مشهد ، 1370
 2. رتبه چهارم جشنواره نامه ای به جانباز ، 1374
 3. فارغ التحصیل نمونه دانشگاه علوم اسلامی رضوی  ، 1376
 4. دانشجوی نمونه کشوری در مقطع کارشناسی ارشد ، دانشکده الهیات دانشگاه تهران ، 1378
 5. دانشجوی نمونه کشوری در مقطع دکترا ، دانشکده الهیات دانشگاه تهران ، 1380
 6. دانشجوی نمونه دانشگاه تهران در مقطع دکترا ، 1380
 7. قلم بلورین جشنواره مطبوعات ، 1380
 8. رتبه اول جشنواره مطبوعات ، (مقاله ماهیت و مراتب وحی از نگاه صدر المتألهین) ،1383
 9. مولف برتر (کتاب حدیث شناسی) ، معاونت پژوهشی مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران ، 1384
10. رتبه اول همایش اندیشه های قرآنی امام خمینی (مقاله تفسیر به رأی از نگاه امام خمینی) ، 1384
11. رتبه اول بخش تدوین مقالات پژوهشی (مقاله فلسفه علوم قرآن) ، نمایشگاه بین المللی قرآن ، 1385
12. رتبه سوم جشنواره مطبوعات (مقاله اباحه گری آفت دین داری) ، 1386
13. برگزیده کتاب سال حوزه (کتاب رابطه متقابل کتاب و سنت) ، 1387
14. برگزیده جشنواره بین المللی فارابی (کتاب رابطه متقابل کتاب و سنت) ، با دریافت لوح تقدیر از رییس جمهور ، جشنواره فارابی ، آیسسکو و یونسکو ، 1388
15. پژوهشگر برجسته جشنواره معارف ویژه اساتید معارف دانشگاه های کشور ، 1388

نقل از سایت مرکز پژوهشی قرآن کریم_المهدی


http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/1938/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما