نیایشنامه - الهی نامه- مناجات نامه
62 بازدید
تاریخ ارائه : 8/29/2014 4:47:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

به نام خدا


نیایش


الهی زندگی بی تو دل مردگی است وبی یاد تو زیستن افسردگی است.


الهی مهربانتر از مادری،نیست بهتر از درگاه تو دری، ازبنده معاصی بینی پرده اش را ندری وآبرویش را نبری.


الهی خوشا آنان که به تو پیوستند وترا خواستند وبه درگاه تو راه یافتند وبه غیر نپرداختند وباتو عهد بستند ونگسستند.


الهی کور آن کسی است که آثار بیند وآفریدگار نبیند.


الهی ترا خدایی است وما را گدایی ،ترا سلطنت است ومارا مسکنت، ترا عزت است ومارا ذلت.


الهی خطر بسیار است وراه هم ناهموار، مارا از خطرات نگهدار.


الهی سگ وفادار است وآدمی جفا کار.


الهی آنکه ترا فراموش کند چراغ بندگیش خاموش شود.


الهی محبت تو دام است  مرا به این دام مستدام دار.


الهی محبت تو کمند است خوشا دلی که در بند این کمند است.


الهی دوصد جام بلا دهی هر که را به قرب خویش ارتقا دهی.


الهی دلهای  ما را ترسان و دیده های ما را گریان کن.


الهی رستگار است آن که به محبت تو گرفتار است.


الهی آنان که دل به تو بستند رَستند.


الهی دلبستگان تو ، سرمست تو هستند ودل به غیر تو نبستند.


الهی از ما در گذر که ما را طاقت صولت قهر تو نیست.


الهی عمری به کوری زیستیم  هنوز ندانستیم که کیستیم؟!


الهی نامه عمل تاریک ،رشته عمر باریک، شیطان لعین در کمین دریاب مرا یا ارحم الراحمین.


الهی جمال تو از هر سو پیداست آنکه نبیند نابینا ست.


الهی آنکه طاعت تو را خواهد از لذت تن بکاهد.


الهی اگر یاری تو نباشد جز خواری نبینیم فانصرنا یا خیر الناصرین.


الهی آنکه از یادت گریزان است اسیر شیطان است.


الهی ویران شود آن دلی که تو را نخواهد وحیران شود آن کسی که به انکار تو آید.


الهی به غفران ورحمت شهره ای، همه را به لطف خود نوازنده ای ،بیامرز مرا که آمرزنده ای.


الهی خوشا آنان که چشم بصیرت دارند واز نور ایمان سرشارند واز حکمت برخوردارند ودائم بیدارند ودل به تو می سپارند وبه سویت رهسپارند ، اینان در حقیقت رستگارند.


الهی آن که از تو جدا شود به نِقمت وشِقوت مبتلا شود.


الهی آن که به عشق تو گرفتار است همیشه بیدار وازغیر تو برکنار ودنیا به نزد او مردار است.


الهی دنیا سراب است واهل آن خواب،فویل لهم فی یوم الحساب.


الهی گاو و خر برتر است از آنکه نفس پروراست.


الهی بینوایان را نوا  ودردمندان را دوا و بی پناهان را پناه و بیماران را شفا وگرسنگان را غذا مرحمت فرما.


الهی بی وفایان را وفا وبی صفایان را صفا و بی حیائان را حیا و بی شرف ها را شرف وبی هدف ها را هدف مرحمت فرما.


الهی غَلَبَت عَلَینا شِقوَتُنا فَانصُرنا.


الهی منزلت کسی دارد که معرفت دارد.


الهی مارا از سه کجی نگهدار :کج فهمی ،کج خلقی ،گج دستی.


الهی در باغ دنیا بجای گلِ طاعت ،خارِ معصیت چیدیم.الهی زشتکاریم،خود را درستکار دانیم،گمراهیم خود را هدایت یافته شمریم،جاهلیم خود را دانا خوانیم چنان کن که در این حالات نمانیم.


الهی نیرنگ های ابلیس رنگارنگ است و در اغواگری بسیار زرنگ است وهر روز باما سر جنگ است اگر یاری نکنی سرانجام ما ننگ است.


الهی پادشاه جهانی، پناه بی پناهانی، رحیم ومهربانی،  حال ما را می دانی،  درد مارا دوا کن که درمان بندگانی..


الهی سرشار نعمتیم ولی دچار غفلتیم.


الهی چنان کن که به قضای تو رضا باشیم ودر همه حال آنچه تو پسندی پذیرا باشیم.


الهی اگر دارایی زیاد دهی طغیان کنیم واگر ندهی نالان شویم چنان کن که غنا موجب فخر وفقر سبب کفر ما نشود.


الهی کوشش ما بی کشش تو موجب ملالت است ،مجاهدت ما بی عنایت تو باعث ضلالت است، عبادت ما بی لطف تو مایه خسارت است ،عنایتی نما که عنایت تو ما را کفایت است.


الهی آنکه را تو عزت دهی ذلت نبیند اگر چه در غل وزنجیر باشد وآنکه را تو ذلت دهی عزت نبیند اگر چه صد لشکر را امیر باشد.


الهی تامهلت است مارا به طاعت وادار واز معصیت نگهدار.


الهی هر که را خواهی سرافراز کنی زبان ودلش را به راز ونیاز باز کنی.


الهی هر که را خواهی زخود دور کنی چشم دلش را کور کنی.


الهی چنان کن که دامن به گناه نیالاییم وجز به یاد تو نیاساییم.


الهی جهان و آنچه در آن است از آن تست وهرچه کنی نیکوست وآنچه نیکوست از تست.


الهی در بَیدای ضلالت سرگشته ایم وبه عصیان وگناه آغشته ایم وبذر طاعتی نکشته ایم عنایتی نما که به عنایت تو چشم امید بسته ایم.


الهی چشم عنایت خود را از ما مدوز و با آتش قهر ما را مسوز.


الهی آنکه دل به تو بندد به غیر تو نپیوندد....


سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجانی

http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/2534/

وبگاه نسیم معرفت در خدمت شما