در باره ایمان ومؤمن
63 بازدید
تاریخ ارائه : 9/3/2014 3:23:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

مؤمن

مؤمن کسی است که به خدا ایمان دارد و این ایمان باعث آرامش او می‌گردد.

معنای صفت مؤمن درباره خداوند

بر طبق آیات قرآن کریم یکی از اسماء خدا «المؤمن» یعنی امن بخش و اطمینان بخش است. اگر بنده ای به پیشگاه او برود ذکر او و یاد او به دلش امنیت و آرامش می دهد. به انسان هم ""مؤمن"" گفته شده است و به خدا هم ""مؤمن""، ولی به انسان که می گوییم ""مؤمن"" به یک معنا می گوییم، به خدا که می گوییم ""مؤمن"" به معنی دیگر.
علمای ادب معانی ابواب ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید فیه را ذکر می کنند. گاهی لفظی را می برند به باب افعال مثلا أمن یأمن را می برند به باب افعال، می شود امن یؤمن، و مصدرش ایمان. یکی از معانی باب افعال که اغلب الفاظش به آن معناست این است که فعل لازم را متعدی می کند مثلا ذهب یعنی رفت، اذهب یعنی برد او را. معنی دیگرش این است که صار ذا...؛ یعنی صاحب فلان چیز شد. مثلا می گویند این زمین سبز شد و معنایش این است که صاحب سبزی شد. حال، به خدا وقتی که می گوییم ""مؤمن"" آن معنی اول را دارد؛ یعنی بخشنده امنیت. خدا مؤمن است، آن است که به بندگان خود امنیت می دهد یعنی اگر بنده ای به او ایمان بیاورد، اگر بنده ای ذاکر او باشد، اگر بنده ای با او پیوند برقرار کند، یک امان و یک اطمینان قلبی پیدا می کند که دیگر هیچ قدرتی نمی تواند او را متزلزل کند ولی به بنده وقتی می گوییم ""مؤمن"" یعنی "صار ذا أمن"؛ یعنی مطمئن گشت. پس ما مؤمنیم، او هم مؤمن است، ما مؤمنیم یعنی به وسیله او امنیت را کسب می کنیم، او مؤمن است یعنی او بخشنده امنیت به ماست.

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 6- صفحه 211-210

منـابـع   

http://tahoor.com

دایرة المعارف طهور

{تذکر: یکی از معانی مؤمن در باره خداوند آن است که خداوند به ذات خود  وبه خود ایمان دارد واول ایمان ، ایمان خداوند به ذاتش است . مثل اینکه در عرف کسی بگوید که من به وجودم وبه خودم وبه فکرم وعقیده ام  واعتقادم و...ایمان دارم. خداوند به خودش وبه اسماء وصفاتش  ، به علم وقدرت وحیات وکمالش ایمان دارد. پس اولین ایمان در هستی ، ایمان خداوند به ذات وبه اسماء وصفاتش می باشد وسائر ایمان ها با شدت وضعفی که دارند از آنجا ناشی شده است. مثل رحیم بودن که از صفات خداوند است  وهررحمتی در هرجایی که ظهور می یابد از رحیم بودن خداوند نشأت می گیرد. 

  سید اصغر سعادت میرقدیم}

http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/2630/

وبگاه نسیم معرفت در خدمت شما