مدت عمر هریک از حیوانات ...
722 بازدید
تاریخ ارائه : 9/2/2014 9:47:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

عمر حیوانات


آیا می دانید: مدت عمر اسب آبی 40 سال است


آیا می دانید: مدت عمر اسب 50 سال است


آیا می دانید: مدت عمر افعی 10 سال است


آیا می دانید: مدت عمر بلبل 12 سال است


آیا می دانید: مدت عمر پروانه 2 ماه است


آیا می دانید: مدت عمر پشه 6 ماه است


آیا می دانید: مدت عمر جغد 35 سال است

  آیا می دانید: مدت عمر خرس 50 سال است


آیا می دانید: مدت عمر خرگوش 20 سال است.


آیا می دانید: مدت عمر روباه 5 سال است.

آیا می دانید: مدت عمر زنبور عسل 1 سال است.

آیا می دانید: مدت عمر سگ 20 سال است.

                        آیا می دانید: مدت عمر سمور 5 سال است.


                      
آیا می دانید: مدت عمر سوسک 3 سال است.


                 
آیا می دانید: مدت عمر سوسمار 40 سال است.


                  
آیا می دانید: مدت عمر شتر 40 سال است.


                  
آیا می دانید: مدت عمر شتر مرغ 30 سال است.


                   
آیا می دانید: مدت عمر شیر 50 سال است.


                        
آیا می دانید: مدت عمر طوطی 60 سال است.


                        
آیا می دانید: مدت عمر عقاب 30 سال است.


                        
آیا می دانید: مدت عمر غاز 40 سال است.


                        
آیا می دانید: مدت عمر فیل 90 سال است.


                        
آیا می دانید: مدت عمر قناری 15 سال است.


                       
آیا می دانید: مدت عمر کلاغ 100 سال است.


                   
آیا می دانید: مدت عمر قورباغه 25 سال است.


                        
آیا می دانید: مدت عمر قو 50 سال است.


                   
آیا می دانید: مدت عمر کرگردن 60 سال است.


                       
آیا می دانید: مدت عمر کک 2 ماه است.


                       
آیا می دانید: مدت عمر گاو 25 سال است.


                
آیا می دانید: مدت عمر گاو وحشی 15 سال است.


                          
آیا می دانید: مدت عمر گربه 15 سال است.


                       
آیا می دانید: مدت عمر گرگ 12 سال است.


                       
آیا می دانید: مدت عمر گوزن 40 سال است.


                      
آیا می دانید: مدت عمر گوسفند 10 سال است.


                 
آیا می دانید: مدت عمر لک لک 35 سال است.


                 
آیا می دانید: مدت عمر لاک پشت 400 سال است.
 

                
آیا می دانید: مدت عمر ماهی 100 سال است.


                 
آیا می دانید: مدت عمر مرغ 15 سال است.


                
آیا می دانید: مدت عمر مگس 4 ماه است.


               
آیا می دانید: مدت عمر ملخ 1 سال است
http://www.uncels.blogfa.com/post/7http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/2718/وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما