مواظب اعمال ورفتار خود باشیم
42 بازدید
تاریخ ارائه : 9/2/2014 6:41:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

                     این عمل های چو مار وکژدمت

                                           مارو کژدم گرددوگیرد دمت

           {مواظب اعمال ورفتار خود باشیم}

http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/25/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما