سخنی از علامه شهیدمطهری در باره انسان
24 بازدید
تاریخ ارائه : 9/1/2014 10:55:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

سخنی از استاد شهید مرتضی مطهری:

...درجهان هیچ موجودی به اندازه انسان نیازمند تفسیر وتوضیح نیست ،چون درانسان چیزهایی دیده میشود که در غیر انسان دیده نمیشود وپیچیدگی هایی (درانسان)مشاهده میشود که توضیح وتفسیرش آسان نیست بلکه فوق العاده مشکل است.{نقل از کتاب فطرت از شهید مطهری ره ص84}

http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/12/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما