درحوادث ومشکلات ، مردم سه دسته اند:
39 بازدید
تاریخ ارائه : 9/1/2014 10:50:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

درحوادث ومشکلات ، مردم سه دسته اند:

1-بعضی ها دربرابر حوادث ومشکلات زود پنچر میشوند(ازپادرمیاند) چون اراده وایمان وتوکل شان ،سست وضعیف است.

2-وبعضی ها دیر پنچر میشوند چون تا اندازه ای اراده وایمان وتوکل دارند.

3-وبعضی ها نیز هرگز پنچر نمی شوند چون سرشار از اراده وایمان وتوکل هستند.

سیداصغرسعادت میرقدیم

http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/11/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما