جام شیرین شهادت نوش جان باید نمود
39 بازدید
تاریخ ارائه : 8/26/2014 7:44:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

به نام خدا

مال وجان رابهر دین جانا فدابایدنمود

           اینچنین ایثار وکار بهر خدا باید نمود

گراساس دین شوددر معرض خوف وخطر

          پایمردی تاشهادت راعیان باید نمود

باشهادت آبیاری گشت دین حق مدام

         جام شیرین شهادت نوش جان باید نمود

پرچم عشق وشهادت تا ابد هست برقرار

          در ره  قرآن  فدا  پیر وجوان باید نمود

هرشهیدی باشهادت برتو دارد این پیام

         حکم قرآن منتشراندر جهان باید نمود

شعر از سید اصغر سعادت

http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/1571/

وبگاه نسیم معرفت در خدمت شما است