کمتر از خروس نباشیم!!!!!
56 بازدید
تاریخ ارائه : 8/26/2014 6:53:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

شعر:

                از ابوالیقظان توکمترنیستی

                        بانگ برخود زن که آخرکیستی؟

               درسحرگاهان خروس اندرخروش

                        حیف باشد ابن آدم درخموش

               صبحگاهان ازخروس آید به گوش

                        هان چراخوابی نمی آیی به هوش؟

{ابوالیقظان یعنی خروس}

 (شعر ازسیداصغر سعادت )

 http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/1380/

وبگاه نسیم معرفت در خدمت شما است