نقش وتاثیر همنشینی ورفاقت
80 بازدید
تاریخ ارائه : 8/25/2014 11:03:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

 به نام خدا


نقش وتاثير همنشيني ورفاقت


يکي از علل و عوامل تاثيرگذار در شخصيت و سرنوشت آدمي همنشين و رفيق است و انسان بخش مهمي از افکار و انديشه ها

و ايده ها ورفتار واخلاقيات رااز طريق دوستان وهمنشين هاي خوددريافت ميکند وبه اصطلاح <خوپذير است نفس انساني> درسوره فرقان  درباره تاثيردوستان ناباب ومنحرف ونيزدوستان شايسته وصالح ،درشخصيت وزندگي انسان ،ضمن چند آيه (ازآيه27تاآيه29)به اين مسئله مهم پرداخته شده است.

دوستان شايسته وسالم،صفات پسنديده وفضائل وکمالات ورشد وترقي وپيشرفت علمي ومادي و...رابراي آدمي به ارمغان مي آورند وبرعکس،معاشرين وياران ورفقاي فاسد ومنحرف وناسالم وآلوده و... بخصوص در عصرما که همه نوع امکانات انحرافي وفساد و...فراهم است، جز مايه سرافکندگي وذلت وبدبختي وبدنامي وانحطاط ورکود و...چيزي عائد ونصيب انسان نمي کنند.  روي اين جهت در رابطه باانتخاب دوست وهمنشين که گاهي اين دوستي ها به سال ها مي انجامد ، بايد کمال دقت وتوجه مبذول گردد وطبق سفارشات وتوصيه هاي پيشوايان اسلام وبزرگان، لازم وشايسته است که با افراد خوش سابقه وصالح وسالم پيوند دوستي برقرارشود تا در دنيا وآخرت موجب عزت وسعادت وسربلندي وسرافرازيو...باشد ودر روايتي از پيامبر اکرم(ص)آمده است که فرمود:المرء علي دين خليله  فلينظر احدکم من يخالل... يعني آدمي بر دين وروش وآيين دوست ورفيق خود است پس هر کدام از شما بايد ببيند که با چه کسي دوستي ميکند.

{بحارالانوارج71ص192}


شعر


الحذرازهمنشين ناصواب
         مي کشاند مرترا درمنجلاب

الحذرازهمنشين نابکار
            جزضررازوي نمي آيد ببار

باز دارد مرترا ازهر کمال
       حاصلي ندهد تراغير از وبال

مي فريبد مرترا باحيله ها
        مي برد کم کم تر ا در چاله ها

پيش تو شيرين زباني ميکند
        درحقيقت ريشه هايت مي کند

اندک اندک مي روي سوي گناه
        اندک اندک کارتوگردد تباه

همنشيني برگزين باصالحان
        دور شو از همدمي  باطالِحان

يک رفيق صالح ازصد يار بد
             بهتر  و  برتر بود اي باخِرَد

همدم ناباب به چاهت افکند
             عزت و جاه وجلالت  بشکد

پس بپرهيزاز رفيق ناخلف
              جز  ضرراز وي ترا نايد بکف

به چه نيکوگفت آن نيکو کلام
              بر روان وروح او بادا   سلام

تاتواني مي گريزاز يار بد
                 يار  بد   بدتر    بود از ماربد

ماربد تنها ترا برجان زند
                  يار  بد برجان و برايمان زند

بازشخص ديگري نيکوسرود
                   بر  روان وجان او  بادا درود

اي بسا ابليس آدم روي هست
          پس به هر دستي نشايد داد دست

(متن واشعارازسيداصغرسعادت)

http://www.parsiblog.com/Main.aspx

وبگاه نسیم معرفت