چهارنکته
44 بازدید
تاریخ ارائه : 8/25/2014 9:16:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

به نام خدا

چهارنکته:

برعناوين تکيه مکن که درمانده شوي-بادوستان ستيزه مکن که شرمنده شوي-بادشمنان همدمي مکن که بازنده شوي-بي وفايي مکن که سرافکنده شوي .

ازسید اصغرسعادت میرقدیم

از وبگاه نسیم معرفت دیدن فرمایید

http://nasimemarefat.parsiblog.com/