رهایی از حجاب نفسانی
65 بازدید
تاریخ ارائه : 8/25/2014 9:18:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

به نام خدا


رهایی از حجاب نفسانی

بگذرازخویش که   جان  یابی

         آنچه نادیدنی است آن یابی

تاکه درچاه نفس خود مانی

          دور از  حقیقتی   و   نادانی

آشکارشود رازهای پنهانی

        گرنمانی تودر حجاب نفسانی

دل مبندبه این سرای ظلمانی

    تاکه قابل شوی به فیض رحمانی

راه ابلیس وطریق شیطانی

          ثمری   ندهد بجز  هوسرانی

ازچه رو قانعی به حد حیوانی

          شأن توبرتراست زحد جسمانی

تا به  فکر چلوکباب ودر نانی

           قدر وارزشت را نمی دانی

گرتو خارج شوی زفرش جسمانی

         می برندت   به  عرش  روحانی

ای فرومانده در هوای نفسانی

          درنیابی تونکته های قرآنی

ای گرفتار نفس ظلمانی

        درنیابی تو نکته های عرفانی

انتهایی ندارد این   هوسرانی

         نفس خودرا نمادوا ودرمانی

فرصتی داده اند ترا به دورانی

       دفتر عمر مکن سیاه وظلمانی

منسلخ شواز حیات حیوانی

       تاحیاتت شود حیات انسانی

**تهی ازخودشو تارها گردی

         قابل فیض از خدا گردی

**گرترا فطرت است وعقل ووجدانی

  راه حق روشن است چرا نمی دانی


شعرازسیداصغر سعادت میرقدیم لاهیجانی


از وبگاه نسیم معرفت دیدن فرمایید