زیباترین ها (شماره 2)
49 بازدید
تاریخ ارائه : 8/16/2014 12:09:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

به نام خدا

زیباترین ها

1 -زیباترین طهارت: طهارت نفس از رذائل نفسانی


2 -زیباترین پرواز: پرواز به سوی ملکوت


 3 -زیباترین شرم: شرم از خداوند


4 -زیباترین خلاف: خلاف نفس عمل کردن


5 - زیباترین عیش: عیش عارفان


6 -زیباترین خضوع: سجده


7 -زیباترین آشتی:آشتی بین زن وشوهر


8 -زیباترین نغمه: نغمه قرآنی


9 -زیباترین حضور: درمحضر خدا بودن


10-زیباترین لباس: لباس تقوی وپرهیزکاری(لباس التقوی ذلک خیر. سوره اعراف آیه26)


11-زیباترین اقرار:اقرار به گناهان نزد پروردگار


12-زیباترین تعصب:  تعصب در عفت وپاکدامنی خویش


13-زیباترین اوقات: اوقات پنجگانه نماز


14-زیباترین تربیت: تربیت نفس (خود سازی)


15-زیاترین خنده: خنده کودک


16- زیباترین نیت: اخلاص


17-زیباترین اعتماد: توکل بر خداوند


18-زیباترین نهاد وسرشت: نهاد فطرت(فطرة الله التی فطر الناس علیها.سوره روم آیه 30)


19-زیباترین هدیه: عفو وگذشت


20-زیباترین ریزش:ریزش گناهان ازراه استغفار


21-زیباترین رشد: رشد عقلی وعلمی واخلاقی


22-زیباترین سرمایه: ایمان وعمل صالح


23-زیباترین ترکیب: ترکیب گفتار باعمل


24-زیباترین مقاومت:ایستادگی در برابرنفس اماره


25-زیباترین ارتفاع: همت بلند


26-زیباترین بی نیازی: غنای نفس از جهت عقلی ومعرفتی و..


27-زیباترین جستجو:جستجوی حقیقت


28-زیباترین نیکی: نیکی به پدر ومادر(چه در حیات آنها وچه در مماتشان)


29- زیباترین جدایی: جدایی از شیطان(شیطان درونی وبیرونی)


30-زیباترین راحتی: ترک حسادت


31-زیباترین  بندگی: بندگی پروردگار در همه حالات


32-زیباترین عصاره:عصاره عسل(مایعی که از دهان زنبور عسل بیرون می آید)


33-زیباترین شرح:شرح صدر(الم نشرح لک صدرک. سوره شرح)


34-زیباترین هنر: خدمت به مردم


35-زیباترین عنوان: آدمیت وانسانیت


36-زیباترین تحول: تحول معنوی


37-زیباترین سنگر: مسجد


38-زیباترین سنت: ازدواج


39-زیباترین سفر: معراج پیامبر اکرم(ص)


40- زیباترین مهرها: مهر السنة حضرت فاطمه(س)


41-زیباترین ازدواج ها: ازدواج علی(ع) با فاطمه(س)


42- زیباترین کانون: کانون گرم خانواده


43- زیباترین برخورد: حسن اخلاق(خوش اخلاقی)


44-زیباترین سرا: سرای بهشت


45-زیباترین صفحه: صفحه دل


46-زیباترین پرهیز:پرهیز از حرام


47-زیباترین گشایش: گشایش دل


48-زیباترین چشم ها: چشمان پاکیزه از نگاه حرام


49-زیباترین شکفتن: شکفتن ایمان در دل


50-زیباترین شستشو: شستشوی دل از رذائل وپلیدی ها


51-زیباترین راه توانگری: قناعت عاقلانه


52-زیباترین عفاف زن: حجاب


53-زیباترین ترس: ترس از کیفر وعظمت الهی


54-زیباترین پایان: عاقبت بخیری


55-زیباترین تدبر: تدبر درآیات قرآن


56-زیباترین مثلث:مثلث خدا وجهان وانسان


57-زیباترین یادگار: قرآن وعترت(علیهم السلام)


58-زیباترین الگو: اهل بیت پیامبر(علیهم السلام)


59-زیباترین دوستی: دوستی باآل محمد(علیهم السلام)


60-زیباترین غزل سعدی:


ماه فرو ماند از جمال محمد


      سرونروید به اعتدال محمد


سعدی اگر عاشفی کنی وجوانی


     عشق محمد بس است وآل محمد


(علیهم السلام)

از وبگاه نسیم معرفت   از  اینجانب   دیدن    فرمایید  . باتشکر