معیار آدمیت
483 بازدید
تاریخ ارائه : 8/9/2014 12:01:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

معیار آدمیت

در قرآن کریم آمده است : انّ اکرمکم عندالله اتقیکم  (سوره حجرات آیه 13) گرامی ترین شما نزد خداوند  پرهیزکارترین شما است. پس پول ومال ودارایی ومقام ونسب وحسب  ورنگ وزیبایی و... نمی تواند معیار ارزش انسان باشد از نظر اسلام آنچه که معیار ارزش وبرتری است  عبارت است از تقوی وایمان وعلمی که توأم باایمان باشد.  بعضی ها چنین می پندارند که شخصیت وارزش آدمی به مال وجمال وسِمَت وعنوان وبرخورداری از امکانات وتمتعات ظاهری زندگی است وتوهّمشان این است که هرکسی چنین باشد ، شایسته اکرام واحترام است واگر کسانی به ظاهر فقیر وبی چیز به نظرآیند واز امکانات زندگی کمتر برخوردار باشند ازنظراینان قدر وارزشی ندارند. آنها در رفتار وگفتارشان چنان می نمایانند که گویا آدمیت وشخصیت وارزش انسان ، منحصر در آراستگی وآرایش ظاهری وبهره مندی از امکانات رفاهی وداشتن پول وثروت ومقام ومنصب وشهرت است. روی این جهت نسبت به کسانی که دارای این امور نیستند ، بی مهری وبی اعتنایی روا می دارند. اما آنچه که از تعالیم حیاتبخش اسلام وقرآن واهل بیت عصمت وطهارت علیهم السلام به ما رسیده آن است که معیار آدمیت وشرافت وشخصیت آدمی در معرفت به خداوند متعال وتقوا وپرهیزکاری ورسیدن به مقام قرب وبرخورداری از کمالات علمی ومعنوی وانسانی است  واستفاده از تنعمات وامکانات زندگی وداشتن مال ودارایی وثروت وبهره مندی از خوراک وپوشاک ومسکن ورسیدن به مقام ومنصب وشهرت و... تنها در مسیر رضایت الهی ودر طریق معرفت وبندگی خداوند  معنا ومفهوم صحیح پیدا می کند وباید دانست که همه این امور وسیله آزمایش برای انسان است.

*ظاهر زیبا نمی آید به کار    حرفی از معنی اگر داری بیار

شعر

تن آدمی شریف است به جان آدمیت   نه همین لباس زیباست نشان آدمیت

اگرآدمی به چشم است ودهان وگوش وبینی    چه میان نقش دیوار ومیان آدمیت

خور وخواب وخشم وشهوت شغب است وجهل وظلمت    حیَوان خبر ندارد زجهان آدمیت

به حقیقت آدمی باش وگرنه مرغ باشد   که همان سخن بگوید به زبان آدمیت

مگرآدمی نبودی که اسیر دیو گشتی  که فرشته ره ندارد به مکان آدمیت

اگر این درنده خویی زطبیعتت بمیرد   همه عمر زنده باشی به روان آدمیت

رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند    بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت

طیران مرغ دیدی تو زپای بند شهوت     به در آی تا ببینی طیران آدمیت

به نصیحت آدمی شو نه به خویشتن سعدی    هم از آدمی شنیده است بیان آدمیت

                                                              سعدی

سعادت