برخی از آثار آزمایش های الهی
67 بازدید
تاریخ ارائه : 8/7/2014 11:52:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

بنام خدا:

برخی از آثار آزمایش های الهی را برای شما ذکر میکنم امید است که در آزمایش ها الهی موق باشیم :1_صدق وکذب ادعاها آشکار میشود 2_آدمی تربیت میشود 3_ آدمی ارتقاء معنوی پیدا میکند 4_ تکبر آدمی شکسته میشود 5_ سبب قرب به خدا می شود 6_سبب تنبه وبیداری انسان می شود 7_ انسان پخته تر وکامل تر میشود 8_9_...........(یکی از آیات که دال بر آزمایش الهی است آیه 3 از سوره عنکبوت است)

سعادت