حیات طیبه
22 بازدید
تاریخ ارائه : 10/12/2012 8:58:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان
به نام خدا:درسوره نحل آیه 97 به همه کسانی که عمل صالح انجام دادندویامی دهندومومن باشند چه مردوچه زن بشارت به حیات طیبه وزندگی پاکیزه داده شده است واین آیه شریفه چنین است:من عمل صالحا من ذکراوانثی وهو مومن فلنحیینه حیوه: طیبه.....مرحوم علامه طباطبایی درالمیزان جلد12 ص366 در ذیل این آیه فرمود:حیات طیبه حیات خالصی است که هیچ خباثت وآلودگی درآن نباشد. حیات طیبه فرد وجامعه را دربرمی گیرد ولی جامعه ای که به حیات طیبه وزندگی پاکیزه رسیده باشند بسیارنادر است ولی افراد زیادی درطول اعصاروروزگاربه حیات طیبه رسیده اند که انبیاء وچهارده معصوم(علیهم السلام)واولیای الهی وبندگان خالص خداوند ازجمله آنها است.(عصرامام زمان نیزتجلی حیات طیبه است) درپرتو حیات طیبه انسان دارای آسایش وآرامش وصلح وصفاوصمیمیت ودوستی وهمدلی برادری ومعنویت وعشق وتعبد وبندگی است. کسی که بواسطه ایمان وعمل صالح (که شامل هر کاری است که درمسیر حق وخدا بلشد)به حیات طیبه رسیده آثاری دراو هویدا می شود که از جمله آنها عبارتند از:1_آرامش درونی درپرتو یاد خدا(الا بذکرلله تطمئن القلوب)2_اعتماد ودلگرمی ودلبستگی به خداوندو وعدهای او3_ارتباط باخدا وراز ونیاز با او4_ترک هرآنچه که سبب غفلت از یاد الهی است5_علو همت وروح بلند داشتن 6_ امید به آینده روشن7_استقامت وپایداری درراه دین ومبارزه با ظلم وستم 8_نورانیت زندگی 9_بصیرت وبینش صحیح داشتن 10_درک حقایق ومعارف الهی 11_پاکی ازآلودگی ها وگناهان 12_یادآخرت ومعاد 13_دوری ازحرص وطمع وآز ودنیاطلبی14_هدف عالی ویا اعلی داشتن 15_دوری ازدروغ وریا وحسدوکبر ودشمنی 16_معرفت نفس 17_روشنی وصفای دل 18_عشق به تعبد وبندگی 19-حسن خلق 20_میل به خوبی ها ونیکی ها و.......................(دوستدارتان سید اصغر سعادت میرقدیم)