قرآن کتابی پراز خیر وبرکت
45 بازدید
تاریخ ارائه : 10/5/2012 10:37:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

بنام خدا:آیه 155 از سوره انعام را تقدیم شما می کنم .پیام آیه این است که قرآن کتابی پر از خیر وبرکت است .(وهذا کتاب انزلناه مبارک فاتبعوه واتقوا لعلکم ترحمون  انعام آیه 155) عزیزم اگر خوشبختی وخیر وبرکت در زندگی وعمر خویش طلب می کنی سعی کن همدم قرآن باشی  وبخشی از بهترین ساعات شبانه روزی خودرابرای بهره مندی از قرآن کریم قرار ده .اگر به درستی در قرآن اندیشه کنی خواهی یافت که خیر دنیا وآخرت تو دراین کتاب بابرکت است.قرآن دربردارنده همه راه های خوشبختی وسعادت برای بشریت است ودوری ازآن مایه خسارت عظیم است.ونیز توجه داشته باش که قرآن ترا هدایت به اهلبیت ع میکندواهلبیت نیز ترا به قرآن دعوت می نماید.(دوستدارتان سیداصغرسعادت میرقدیم)