مجالس صالحان
98 بازدید
تاریخ ارائه : 10/5/2012 12:02:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

بنام خدا: باسلام صمیمانه به شما مراجعه کننده وخواننده عزیز:حدیثی ازامام سجاد ع تقدیم شمامی کنم امید است که موردعمل قرارگیرد:     مجالس الصالحین داعیه:  الی الصلاح . یعنی مجالس صالحان ونیکان آدمی رابه خیروخوبی می کشاند (تحف العقول چاپ جامعه مدرسین ص283)     سعی کنیم  در جلسات ومجالسی که باعث رشدوشکوفایی علمی وعقلی ومعنوی مامیشودشرکت نموده واز محافل ومجالس گناه ومعصیت دوری نماییم امروزه همانطورکه زمینه های خوب معنوی وعلمی وجوددارد خطرات زیادی هم هست که به نوعی همه راتهدید میکند ونیازی نیست که مصادیق آنها را بیان کنم  تو خود حدیث مفصل شنو از این مجمل -عزیزم تاحد امکان مواظب خودو خانواده وفرزندان خویش و .... باشیم خداوند همه مارا ازخطرات زمینی وآسمانی محفوظ دارد  .    دوستدارتان سعادت میرقدیم- سیداصغر