مجمع نمایندگان طلاب قم در سال89_88
76 بازدید
موضوع: سایر
مصاحبه کننده : جناب آقای برنامنش در مجمع نمایندگان طلاب قم
محل مصاحبه : در مجمع نمایندگان طلاب قم
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : این مصاحبه مربوط به مجمع نمایندگان طلاب بود
تاریخ نشر : Oct 24 2010 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0