انتخابات 1388
93 بازدید
موضوع: علوم سیاسی
مصاحبه کننده : گزارشگر (برنامه در شهر) قم
محل مصاحبه : بغل فیضیه قم
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : سیمای قم
تاریخ نشر : Jun 2 2009 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0