داستان هایی درباره علماء در سال 83_82
92 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان
مصاحبه کننده : رادیو معارف قم توسط آقای نتّاج
محل مصاحبه : رادیومعارف قم
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : رادیو معارف قم
تاریخ نشر : May 30 2004 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0