نماز جمعه _ سال 68_67
86 بازدید
موضوع: تبلیغ
مصاحبه کننده : رادیو گیلان
محل مصاحبه : رادیویی
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : رادیو گیلان
تاریخ نشر : Apr 22 1988 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0