گالری 2 ◂ استاد سید اصغرسعادت میرقدیم لاهیجی
امامزداه سید جمال الدین - جاده اراک قم _سیداصغرسعادت میرقدیم_1393 قم